Hässleholms kommun

Plank, mur och staket

Att sätta upp ett plank eller bygga en mur kräver bygglov och startbesked, men det finns undantag.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta
Sektionsritning
Fasadritning

Inom detaljplan

Att sätta upp ett plank eller bygga en mur kräver bygglov och startbesked, men det finns undantag.

Inhägnad vid uteplats vid en- och tvåbostadshus

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om du har en uteplats och muren/planket kring denna uppfyller samtliga tre krav:

  • Det är placerat inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Det är 1,8 meter eller lägre i höjd räknat från marken.
  • Det är minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Om planket placeras närmare gränsen till granne än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande.

Luftigt och lågt är undantaget lov

Du har möjlighet att sätta upp staket eller bygga spaljé utan bygglov om dessa består av betydligt mer luft än fast material.

Nätstängsel är inte bygglovspliktigt oavsett höjd.

Skillnaden mellan ett staket och ett plank är att staketet har genomsikt och att det oftast är lägre än ett plank.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra en mur eller ett plank utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

  • Planket/muren placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
  • Avståndet till tomtgräns är minst 4,5 meter. Du får bygga närmare tomtgränsen om berörda grannar godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att söka bygglov.

Kontakta oss för råd

Lovplikt för plank, mur och staket är ofta en bedömningsfråga från fall till fall. Hör därför av dig till oss om du är osäker.

Telefon: 0451 26 70 00

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Kan kräva andra tillstånd

Plank, mur och stängsel högre än 1,0 meter på allemansrättslig tillgänglig mark kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Du kan också behöva tillstånd från Trafikverket om planket/muren ska uppföras längs allmän väg. Du hittar mer information om detta på Länsstyrelsen Skånes och Trafikverkets webbplatser.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om trafiksäkerhet vid tomtgräns

Strandskyddsdispens kan krävas inom strandskyddat område.

Ritningsexempel

Nybyggnad av plank Pdf, 642 kB.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: