Hässleholms kommun

Friggebod

Du kan utan bygglov eller anmälan bygga en friggebod på din tomt om vissa krav är uppfyllda. Här kan du se vad som gäller.

Inom detaljplan

Du kan utan bygglov eller anmälan bygga en friggebod på din tomt inom detaljplan, om nedanstående är uppfyllt:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Du får alltså inte bygga en friggebod vid ett flerbostadshus eller på en obebyggd tomt.
  • Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar på tomten får vara max 15 m².
  • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. I annat fall krävs berörd grannes tillåtelse.
  • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
  • Friggeboden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (cirka 25 meter). Om avståndet är längre måste åtgärden prövas i bygglov.
  • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
  • Friggeboden ska vara fristående, det vill säga den får inte placeras intill en annan byggnad. Avståndet mellan byggnaderna ska vara tillräckligt stort för att båda byggnader ska kunna underhållas.

Om det du ska bygga inte uppfyller förutsättningarna för friggebod kan du behöva bygglov.

Läs om Komplementbyggnad

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

  • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
  • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
  • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Om det du ska bygga inte uppfyller förutsättningarna för friggebod kan du behöva bygglov.

Läs om Komplementbyggnad

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga en friggebod i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning kulturmiljölag och väglag.

Skicka med följande handlingar

(I det fall du behöver söka dispens från strandskyddet)

Kartutdrag

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: