Hässleholms kommun

Attefallstillbyggnad

Du behöver ofta bygglov för tillbyggnader, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.

Läs gärna informationen här innan du skickar in din anmälan eller ansökan.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta utan höjder
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för tillbyggnader, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

  • Bruttoarean på tillbyggnaden får vara maximalt 15 m².
  • Höjden, så kallad taknockshöjd, får inte vara högre än det befintliga husets nockhöjd.
  • Du kan uppföra en tillbyggnad i två plan om vardera våning har en bruttoarea på maximalt 7,5 m². Bruttoarean får alltså inte överskrida 15 m².
  • Tillbyggnaden ska sitta ihop med det befintliga bostadshuset.
  • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmre tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
  • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.

Du behöver söka bygglov om

Byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade attefallsbyggnaden.

Utanför detaljplan

Du behöver inte göra en anmälan utanför detaljplan.

Annan lagstiftning

Tänk på att även om bygglov inte krävs så kan det krävas tillstånd enligt annan lagstiftning som till exempel miljöbalken (strandskydd), kulturmiljölag och väglag.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: