Hässleholms kommun

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för att finansiera tillsynen inom miljö, livsmedel, tobak och receptfria läkemedel med mera.

Tillsynen finansieras genom avgifter

Alla verksamheter ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter.

Timavgift

Taxa sedan den 1 januari 2022: 1 063 kr/timme.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften.

Avgifter per område och bransch

Avfall

 • Uppehåll i avfallshämtning: 532 kr
 • Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: 1 063 kr

Torrtoalett

 • Installera torrtoalett (utedass/latrinkärl, mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett): 1 063 kr
 • Ta hand om avfall från torrtoalett (latrin, aska, fekalier, urin): 1 063 kr

Cisterner

 • Installera cistern: 2 126 kr

Förorenade områden

 • Sanering av förorening (avhjälpandeåtgärd): Timavgift

Kemisk bekämpning

 • Yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material: 3 189 kr
 • Annan prövning eller frågor om dispenser enligt förordning om bekämpningsmedel samt föreskrifter om växtskyddsmedel och biocidprodukter: Timavgift
 • Handläggning av anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller karantänskadegörare, på banvallar, och inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 m2 där allmänheten får färdas fritt: 3 189 kr

Köldmedier

 • Köldmedierapport: 1 063 kr. Miljöfarliga verksamheter med fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 motsvarande 10 timmar eller mer: 0 kr. När föreläggande eller påminnelse om rapporten behövs eller om rapporten är ofullständig samt övrig tillsyn tillkommer avgift i form av timavgift.
 • Information om installation eller konvertering av köldmedieutrustning: 1 063 kr

Nedgrävning av häst

 • Nedgrävning av häst/trotjänarbegravning: 1 063 kr

Djurhållning inom detaljplan

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin: 3 189 kr
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur: 3 189 kr. Fem eller färre hönor (inte tupp) eller ankor: 1 063 kr
 • Orm som inte är giftig: 3 189 kr
 • Giftig orm: 4 252 kr

Gödselspridning

 • Undantag för gödselspridning: 2 126 kr

C-verksamhet

 • Starta miljöfarlig verksamhet (anmälningspliktig verksamhet med beteckningen C enligt miljöprövningsförodningen: Timavgift.
 • Ändra miljöfarlig verksamhet: Timavgift

Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. 

Avlopp

 • Anlägga/ändra avlopp
 • Vattentoalett med sluten tank: 4 252 kr
 • Vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten: 8 504 kr
 • Mindre ändring av befintlig anläggning: 3 189 kr
 • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning: 4 252 kr
 • Gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 6-25 personekvivalenter: 9 567 kr
 • Gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 26-200 personekvivalenter: Timavgift
 • Prövning av ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde: 4 252 kr
 • Avloppsanläggning utan vattentoalett: 4 252 kr
 • Ändring av avloppsanläggning med vattentoalett som innebär väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning: 3 189 kr
 • Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: 1 063 kr

Värmepump

 • Anlägga värmepumpsanläggning (bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller sjövärme)

Typ av anläggning

Avgift vid handläggning som inte kräver prövning enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Avgift vid prövning enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Bergvärme med 1-3 borrhål

5 315 kr

8 504 kr

Bergvärme med fler än 3 borrhål

Timavgift

Timavgift

Ytjordvärme

3 189 kr

4 252 kr

Övriga anläggningar

5 315 kr

6 378 kr


Hälsoskydd

 • Starta yrkesmässig hygienisk behandlingsverksamhet (exempelvis hudvård, manikyr och pedikyr)
 • Tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär injektioner: 6 378 kr
 • Fotvård, öronhåltagning, akupunktur eller annan behandling: 4 252 kr
 • Starta bassängbad: Timavgift
 • Starta skol- och/eller fritidsverksamhet
 • Ny skolverksamhet: 10 630 kr
 • Ändring eller tillbyggnad av skolverksamhet: 5 315 kr
 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass: 5 315 kr

Tobak

 • Starta tobaksförsäljning: 8 504 kr. Vid brister i ansökan eller kontrollprogram debiteras timavgift om tiden för handläggningen överstiger 8 timmar.

Livsmedel

 • Registrering av livsmedelsanläggning: 1 063 kr

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: