Hässleholms kommun

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för att finansiera tillsynen inom miljö, livsmedel, tobak och receptfria läkemedel med mera.

Tillsynen finansieras genom avgifter

Alla verksamheter ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs samt att vi handlägger ansökningar och anmälningar inom olika områden. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta handläggning och tillsyn som är kopplad till enskilda verksamheter eller personer.

Timavgift

Timavgiften ändras årligen utifrån prisbasbeloppet och är för närvarande 1 261 kr (gäller år 2024).

Fasta avgifter

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften. De fasta avgifterna som räknas upp längre ner på sidan avser år 2024.

Avgifter per område och bransch

Avfall

 • Uppehåll i avfallshämtning: 631 kr
 • Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: 1 261 kr

Torrtoalett

 • Installera torrtoalett (utedass/latrinkärl, mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett): 1 261 kr
 • Ta hand om avfall från torrtoalett (latrin, aska, fekalier, urin): 1 261 kr

Cisterner

 • Installera cistern: 2 522 kr

Förorenade områden

 • Sanering av förorening (avhjälpandeåtgärd): Timavgift

Kemisk bekämpning

 • Yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material: 3 783 kr
 • Annan prövning eller frågor om dispenser enligt förordning om bekämpningsmedel samt föreskrifter om växtskyddsmedel och biocidprodukter: Timavgift
 • Handläggning av anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller karantänskadegörare, på banvallar, och inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt: 3 783 kr

Köldmedier

 • Köldmedierapport: 1 261 kr. Miljöfarliga verksamheter med fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 motsvarande 10 timmar eller mer: 0 kr. När föreläggande eller påminnelse om rapporten behövs eller om rapporten är ofullständig samt övrig tillsyn tillkommer avgift i form av timavgift.
 • Information om installation eller konvertering av köldmedieutrustning: 1 261 kr

Nedgrävning av häst

 • Nedgrävning av häst, så kallad trotjänarbegravning: 1 261 kr

Djurhållning inom detaljplan

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin: 3 783 kr
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur: 3 783 kr. Fem eller färre hönor (inte tupp) eller ankor: 1 261 kr
 • Orm som inte är giftig: 3 783 kr
 • Giftig orm: 5 044 kr

Gödselspridning

 • Undantag för gödselspridning: 2 522 kr

C-verksamhet

 • Starta miljöfarlig verksamhet (anmälningspliktig verksamhet med beteckningen C enligt miljöprövningsförodningen: Timavgift.
 • Ändra miljöfarlig verksamhet: Timavgift

Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. 

Avlopp

 • Anlägga eller ändra ett avlopp
  • Vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten: 10 088 kr
  • Vattentoalett med sluten tank: 5 044 kr
  • Gemensam avloppsanläggning för 6-25 personekvivalenter: 11 349 kr
  • Gemensam avloppsanläggning för 26-200 personekvivalenter: Timavgift
  • Avloppsanläggning utan vattentoalett: 5 044 kr
  • Mindre ändring av avloppsanläggning eller ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning: 3 783 kr
 • Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: 1 261 kr

Värmepump

 • Anlägga värmepumpsanläggning (bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller sjövärme)

Typ av anläggning

Avgift vid handläggning som inte kräver prövning enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Avgift vid prövning enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Bergvärme med 1-3 borrhål

6 305 kr

10 088 kr

Bergvärme med fler än 3 borrhål

Timavgift

Timavgift

Ytjordvärme

3 783 kr

5 044 kr

Övriga anläggningar

6 305 kr

7 566 kr


Hälsoskydd

 • Starta yrkesmässig hygienisk behandlingsverksamhet (exempelvis fotvård, tatuering)
  • Tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär injektioner: 7 566 kr
  • Fotvård, öronhåltagning, akupunktur eller annan behandling: 5 044 kr
 • Starta bassängbad: Timavgift
 • Starta skol- och/eller fritidsverksamhet
  • Ny skolverksamhet: 12 610 kr
  • Ändring eller tillbyggnad av skolverksamhet: 6 305 kr
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass: 6 305 kr

Solarieverksamhet

 • Anmälningsavgift för att starta solarieverksamhet: 7 566 kr

Tobak

 • Starta tobaksförsäljning: 10 088 kr. Vid brister i ansökan eller kontrollprogram debiteras timavgift om tiden för handläggningen överstiger 8 timmar.

Livsmedel

 • Registrering av livsmedelsanläggning: 1 261 kr

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: