Hässleholms kommun

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för att finansiera tillsynen inom miljö, livsmedel, tobak och receptfria läkemedel med mera.

Tillsynen finansieras genom avgifter

Alla verksamheter ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs samt att vi handlägger ansökningar och anmälningar inom olika områden. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta handläggning och tillsyn som är kopplad till enskilda verksamheter eller personer.

Timavgift

Timavgiften ändras årligen utifrån prisbasbeloppet och är för närvarande 1 155 kr (gäller år 2023).

Fasta avgifter

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften. De fasta avgifterna som räknas upp längre ner på sidan avser år 2023.

Avgifter per område och bransch

Avfall

 • Uppehåll i avfallshämtning: 578 kr
 • Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: 1 155 kr

Torrtoalett

 • Installera torrtoalett (utedass/latrinkärl, mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett): 1 155 kr
 • Ta hand om avfall från torrtoalett (latrin, aska, fekalier, urin): 1 155 kr

Cisterner

 • Installera cistern: 2 310 kr

Förorenade områden

 • Sanering av förorening (avhjälpandeåtgärd): Timavgift

Kemisk bekämpning

 • Yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material: 3 465 kr
 • Annan prövning eller frågor om dispenser enligt förordning om bekämpningsmedel samt föreskrifter om växtskyddsmedel och biocidprodukter: Timavgift
 • Handläggning av anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller karantänskadegörare, på banvallar, och inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt: 3 465 kr

Köldmedier

 • Köldmedierapport: 1 155 kr. Miljöfarliga verksamheter med fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 motsvarande 10 timmar eller mer: 0 kr. När föreläggande eller påminnelse om rapporten behövs eller om rapporten är ofullständig samt övrig tillsyn tillkommer avgift i form av timavgift.
 • Information om installation eller konvertering av köldmedieutrustning: 1 155 kr

Nedgrävning av häst

 • Nedgrävning av häst, så kallad trotjänarbegravning: 1 155 kr

Djurhållning inom detaljplan

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin: 3 465 kr
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur: 3 465 kr. Fem eller färre hönor (inte tupp) eller ankor: 1 155 kr
 • Orm som inte är giftig: 3 465 kr
 • Giftig orm: 4 620 kr

Gödselspridning

 • Undantag för gödselspridning: 2 310 kr

C-verksamhet

 • Starta miljöfarlig verksamhet (anmälningspliktig verksamhet med beteckningen C enligt miljöprövningsförodningen: Timavgift.
 • Ändra miljöfarlig verksamhet: Timavgift

Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. 

Avlopp

 • Anlägga eller ändra ett avlopp
  • Vattentoalett med sluten tank: 4 620 kr
  • Vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten: 9 240 kr
  • Mindre ändring av befintlig anläggning: 3 465 kr
  • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning: 4 620 kr
  • Gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 6-25 personekvivalenter: 10 395 kr
  • Gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 26-200 personekvivalenter: Timavgift
  • Prövning av ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde: 4 620 kr
  • Avloppsanläggning utan vattentoalett: 4 620 kr
  • Ändring av avloppsanläggning med vattentoalett som innebär väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning: 3 465 kr
 • Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: 1 155 kr

Värmepump

 • Anlägga värmepumpsanläggning (bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller sjövärme)

Typ av anläggning

Avgift vid handläggning som inte kräver prövning enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Avgift vid prövning enligt skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Bergvärme med 1-3 borrhål

5 775 kr

9 240 kr

Bergvärme med fler än 3 borrhål

Timavgift

Timavgift

Ytjordvärme

3 465 kr

4 620 kr

Övriga anläggningar

5 775 kr

6 930 kr


Hälsoskydd

 • Starta yrkesmässig hygienisk behandlingsverksamhet (exempelvis fotvård, tatuering)
  • Tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär injektioner: 6 930 kr
  • Fotvård, öronhåltagning, akupunktur eller annan behandling: 4 620 kr
 • Starta bassängbad: Timavgift
 • Starta skol- och/eller fritidsverksamhet
  • Ny skolverksamhet: 11 550 kr
  • Ändring eller tillbyggnad av skolverksamhet: 5 775 kr
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass: 5 775 kr

Tobak

 • Starta tobaksförsäljning: 9 240 kr. Vid brister i ansökan eller kontrollprogram debiteras timavgift om tiden för handläggningen överstiger 8 timmar.

Livsmedel

 • Registrering av livsmedelsanläggning: 1 155 kr

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: