Hässleholms kommun

Avgifter och taxor

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att hantera ditt ärende. Avgifterna baseras på en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Vi skickar din faktura efter att du fått beslut i ditt ärende.

I tabellen ser du exempel som kan ge dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, ett förhandsbesked eller annan åtgärd kan kosta.

Exempel på avgifter för bygglov, anmälan, utstakning och planbesked.


Åtgärd

Avgift 2024

Strandskyddsdispens

12 606 kr

Bygglov, villa 130-199 m² planenligt inom detaljplan (dp)

30 343 kr

Bygglov, villa 130-199 m² utom detaljplan + avgift för kommunicering med 8 sakägare

37 150 kr

Bygglov, tillbyggnad av villa 16‑49 m², planenligt inom dp

8 408 kr

Bygglov, garage <50 m², planenligt inom dp

5 383 kr

Bygglov, inglasning av uteplats (uterum), planenligt inom dp

4 437 kr

Bygglov, planenligt plank vid bostadshus, placering ej nära tomtgräns (utan kommunicering med granne)

6 139 kr

Bygglov, enkel, oisolerad industrihall för ouppvärmt lager, 800-1 199 m², planenligt inom dp

65 589 kr

Anmälan, nybyggnad lovbefriad komplementbyggnad max 30 m² (ej bostad)

7 563 kr

Anmälan, lovbefriad tillbyggnad av bostadshus, max 15 m²

1 891 kr

Anmälan, installation av eldstad

1 576 kr

Nybyggnadskarta, villa

7 564 kr


I avgiftsexemplen ingår kungörelse av beslut i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) samt avgift för lägeskontroll där det krävs.

Flera saker kan påverka kostnaden av ett ärende. Ta gärna kontakt om du vill ha mer exakta prisuppgifter för just ditt ärende.

Kontaktcenter:

Telefon: 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: