Hässleholms kommun

Avgifter och taxor

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för att hantera ditt ärende. Avgifterna baseras på en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Vi skickar din faktura efter att du fått beslut i ditt ärende.

I tabellen ser du exempel som kan ge dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, ett förhandsbesked eller annan åtgärd kan kosta.

Exempel på avgifter för bygglov, anmälan, utstakning och planbesked.


Åtgärd

Avgift 2022

Strandskyddsdispens

10 626 kr

Bygglov, villa 170 m² planenligt inom detaljplan (dp)

25 581 kr

Bygglov, villa 170 m² utom detaljplan + avgift för kommunicering med 8 sakägare

31 319 kr

Bygglov, tillbyggnad av villa 40 m², planenligt inom dp

8 686 kr

Bygglov, garage 40 m², planenligt inom dp

4 541 kr

Bygglov, inglasning av uteplats (uterum), planenligt inom dp

5 869 kr

Bygglov, planenligt plank vid bostadshus, placering ej nära tomtgräns (utan kommunicering med granne)

7 304 kr

Bygglov, enkel, oisolerad industrihall för ouppvärmt lager, 1 000 m², planenligt inom dp

54 229 kr

Anmälan, nybyggnad lovbefriad komplementbyggnad max 30 m² (ej bostad)

6 375 kr

Anmälan, lovbefriad tillbyggnad av bostadshus, max 15 m²

3 719 kr

Anmälan, installation av eldstad

1 328 kr

Nybyggnadskarta, villa

6 376 kr

Kommunicering med berörda sakägare vid planavvikelse m.m. 1 utskick till 10 personer eller fler

6 376 kr

Planbesked, ändring av markanvändning

Enligt timtaxa för nedlagd tid


I avgiftsexemplen ingår kungörelse av beslut i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) samt avgift för lägeskontroll där det krävs.

Flera saker kan påverka kostnaden av ett ärende. Ta gärna kontakt om du vill ha mer exakta prisuppgifter för just ditt ärende.

Kontaktcenter:

0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: