Hässleholms kommun

Ord och begrepp inom bygglov

Plan- och bygglagen innehåller en hel del fackuttryck och lagtext.

Här förklarar vi begreppen

I menyn nedan hittar du förklaringar till några av de vanligt förekommande uttrycken.

Även om du inte behöver söka bygglov för vissa åtgärder kan du ändå behöva göra en anmälan.

Du får inte påbörja en åtgärd som kräver anmälan förrän du fått startbesked.

Summan av alla slutna våningsplans area.

Byggherren är den som bygger själv eller anlitar någon. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de tekniska egenskapskraven liksom övriga krav på exempelvis säkerhet och energihushållning. Byggherren anlitar en kontrollansvarig när så krävs.

Byggherren kan vara en privatperson eller en juridisk person som ett företag eller en bostadsrättsförening.

Vid en bygglovsprövning granskar handläggaren den planerade åtgärden utifrån gällande detaljplans bestämmelser. Även yttre utformning, risk för olägenhet för grannar samt tillgänglighet ingår i prövningen. Utanför detaljplan prövas även lokaliseringen.

Bygglovet som kommunen ger är ett tillstånd att utföra den åtgärd som ansökan avser.

Byggrätten regleras i detaljplanen och beskriver var på tomten och hur stort du får bygga. Den anger exempelvis hur många kvadratmeter och hur många våningar du får bygga, avstånd till tomtgräns med mera.

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas inom ett avgränsat område.

Den reglerar ofta även hur byggnader får utformas och anger till exempel byggnadshöjder, byggrätt och var byggnader exempelvis inte får placeras.

I de fall ett beslut kan överklagas använder miljö- och stadsbyggnadsnämnden sig av så kallad förenklad delgivning.


Det går till på följande sätt:

1. Den handling som ska delges skickas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-post eller i ett vanligt brev till den adress som du uppgett vid ansökan.


2. Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande (brev 2). Detta görs för att minimera risken att du inte får handlingarna. Du får alltså två brev från miljö- och stadsbyggnadsnämnden, normalt med en dags mellanrum. Om du bara får kontrollmeddelandet måste du kontakta miljö- och stadsbyggnadsnämnden snarast.


3. Två veckor efter det första brevet skickades till dig anses du delgiven. I kontrollmeddelandet anges sista dag för eventuellt överklagande.

Du kan söka förhandsbesked för att kontrollera om obebyggd mark utanför detaljplan är lämplig att bebygga.

Du behöver inte ha färdiga ritningar på det du ska bygga för att ansöka om förhandsbesked.

Grannehörande är när grannar eller andra sakägare som berörs av en åtgärd får möjlighet att lämna en synpunkt.

Grannehörande görs alltid när en bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen.

Komplementbyggnader är fristående byggnader på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan exempelvis vara ett garage, växthus, förråd eller lusthus.

Ett garage som sitter ihop med huvudbyggnaden är alltså inte en komplementbyggnad, utan en tillbyggnad på bostadshuset. Den ingår i huvudbyggnaden.

För att de tekniska krav som ställs på byggnationen ska bli tillgodosedda ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige biträder byggherren och deltar i byggsamråd och de besiktningar/kontroller som kan behövas enligt kontrollplanen.

 

En kontrollansvarig måste vara certifierad.

 

Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontrollplanen anger vilka kontroller som ska göras under byggnationen. Där står också vilka intyg och handlingar som ska lämnas in och vilka tekniska krav som ställs på byggnaden. Det är den kontrollansvarige som hjälper till att upprätta kontrollplanen.

Marklov krävs om du schaktar eller fyller upp en tomt så att höjdläget ändras avsevärt (+/- 0,5 meter) inom detaljplanelagt område.


Du behöver också söka marklov för att fälla träd om det i områdets detaljplan anges att marklov krävs för det.


Sök efter gällande detaljplaner i Detaljplanekartan.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Husutstakning/utsättning innebär att markera läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd.

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation (första huset på tomten). Den säkerställer tomtgränser och husets placering.


Inom detaljplanelagt område krävs en normal nybyggnadskarta. Utanför detaljplan räcker det med en enkel nybyggnadskarta.


Nybyggnadskartan beställs av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens mät- och GIS-avdelningen.

Beställ nybyggnadskarta

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och innehåller bestämmelser kring byggande.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, trappor och annat. Varje våning visas separat.

 

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, det ska alltså tydligt framgå vad de visar.

Planritningar ska vara i skala 1:100.

En remiss är en skriftlig fråga från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om synpunkter i ett visst ärende.

Du behöver göra en rivningsanmälan om du ska riva en byggnad, eller en del av byggnad, om den ligger utanför detaljplanerat område.

Rivningslov krävs när du ska riva en byggnad eller en del av byggnad om den ligger inom detaljplanerat område.


Sök efter gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i Detaljplanekartan.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Sammanhållen bebyggelse är områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när några bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg.

En situationsplan visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Som underlag till situationsplanen behövs en nybyggnadskarta, en enkel nybyggnadskarta, en enkel nybyggnadskarta utan höjder alternativt ett kartutdrag.


Situationsplanen ska visa alla existerande byggnader, in- och utfart och var nya byggnader ska placeras. Situationsplanen används även för att markera byggnader som ska rivas.

Du får slutbesked när en byggnation är avslutad och samtliga krav enligt kontrollplanen är uppfyllda.

Observera att du inte får ta i bruk en byggnad (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked om inte annat anges i beslutet.

För vissa enkla åtgärder framgår det av lovet att du får ta åtgärden i bruk innan slutbesked.

Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

När byggåtgärderna är avslutade hålls ett slutsamråd. Detta gäller vid större byggprojekt med teknisk samråd.

Slutsamråd hålls ute på plats och då redovisar byggherren att projektet genomförts i enlighet med lov- och startbeskedet.

Du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

I startbeskedet är kontrollplanen för byggnationen fastställd liksom eventuella villkor för att få påbörja arbetet.

I vissa enklare ärenden ingår starbesked i beslutet. Då kan du påbörja åtgärden direkt.

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddat området gäller generellt 100 meter från strandlinjen vid sjöar och vattendrag. Vid vissa vattendrag är strandskyddet utökat upp till 300 meter.


Om du ska uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du söka strandskyddsdispens.

Vid ett tekniskt samråd redovisar byggherren och kontrollansvarig hur byggprojektet ska genomföras och vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: