Hässleholms kommun

Kart- och mättjänster

Vi hjälper dig att ta fram kartunderlag som behövs vid bygglov. Vi kan också hjälpa till med husutstakningar. Du beställer våra kart- och mättjänster via vår e-tjänst.

Längre leveranstid

Under semesterperioder, och perioder med flera helgdagar, är leveranstiden för kart- och mättjänster längre än vad som anges i de olika e-tjänsterna nedan.

Just nu påverkar även en hög ärendeingång hur snabbt vi kan leverera din beställning.

Just nu har vi dessutom mycket begränsad tillgång till förrättningsakter från Lantmäteriet. Detta kan påverka leveranstiden för vissa nybyggnadskartor och vår möjlighet att utföra gränsutvisningar.  Om detta påverkar din beställning hör vi av oss till dig

Våra e-tjänster

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

 

Skicka ifylld blankett till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

 

Skriver du ut på papper ska handlingarna skickas till:

Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadshusets entré, Nytorget 1, Hässleholm.

 

Tänk på att om din beställning är digital, korrekt ifylld och har rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.

Det här kan vi göra för dig

När du ska bygga hus är det en hel del att tänka på. Vi erbjuder både kart- och mättjänster.

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas.


Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader. Det kan även finnas speciella förutsättningar på platsen som gör att det behövs en nybyggnadskarta även om det inte faller inom de nämnda kategorierna. Detta framkommer i så fall under granskningsskedet.


En nybyggnadskarta är giltig i 2 år.

Beställ nybyggnadskartan via e-tjänsten.

Du behöver en enkel nybyggnadskarta när du:

  • Utanför planlagt område ska uppföra enbostadshus, flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader.
  • Inom planlagt område ska uppföra en komplementbyggnad, en tillbyggnad, en attefallskomplementbyggnad 6 meter eller närmre allmän platsmark, plank, mur eller staket högre än 0,5 meter, vindkraftverk, teknikbyggnad, ändra marknivån eller ansöka om upplag.

En enkel nybyggnadskarta är giltig i 2 år.
Beställ enkel nybyggnadskartan via e-tjänsten högst upp på sidan.

Du behöver en enkel nybyggnadskarta utan höjder när du ska:

  • Utanför planlagt område ska uppföra en komplementbyggnad, göra en tillbyggnad eller uppföra en teknikbyggnad.
  • Inom planlagt område ska uppföra attefallskomplementbyggnad, en attefallstillbyggnad, ljusanordning på mark, solceller på mark, en fast cistern, mast eller torn, parkeringsplatser eller fälla träd som kräver marklov.

En enkel nybyggnadskarta utan höjder är giltig i 2 år.

Beställ enkel nybyggnadskartan utan höjder via e-tjänsten högst upp på sidan.

Ett kartutdrag är en enkel karta som är en utskrift från Hässleholmskartan.

Du behöver ett kartutdrag när du ska:

  • Uppföra en attefallstakkupa, inreda ytterligare bostad i ett en- eller flerbostadshus, göra en inglasning av altan eller balkong, uppföra eldstad, kamin, panna eller skorsten, göra en fasadändring, ansöka om förhandsbesked, installera hiss eller motordrivna anordningar, riva byggnad eller del av byggnad, uppföra skylt på fasad eller mark, solceller på tak eller fasad, ansöka om strandskyddsdispans, uppföra takkupa eller ändra användning.

Du kan själv skriva ut en karta från Hässleholmskartan i pdf -format här

Kartutdrag till situationsplan Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med utskrift av kartan kan du kontakta Kontaktcenter.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Du kan behöva beställa en komplettering av nybyggnadskarta om det skett förändringar på fastigheten. Det kan vara exempelvis ändring av fastighetsgränser eller marknivå.

 

Nybyggnadskartor kan kompletteras upp till 5 år.

Beställ komplettering av nybyggnadskarta via e-tjänsten högst upp på sidan.

När du fått bygglov är det viktigt att byggnaden uppförs på rätt plats enligt lovet. Det är du som byggherre som ansvarar för det.

Vid större byggprojekt behövs ofta en utstakning. Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden, i samband med bygglovsgivning, som bestämmer om utstakning ska ske.

Utstakning får utföras först efter att bygglovsavdelningen lämnat startbesked.

Utstakning ska utföras av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens mätpersonal eller extern utförare som har mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer och blivit godkänd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 

Varför husutstakning?

En av prövningarna i bygglovet är lokaliseringen av byggnadens placering och byggnadens lämplighet på platsen. Om byggnaden placeras fel så gäller inte förutsättningarna för det givna lovet och då kan byggnaden i värsta fall vara tvungen att rivas.

Profiler med snören efter en genomförd utstakning. Snörena beskriver fasadmåtten på den nya byggnaden.

Profiler med snören efter en genomförd utstakning. Snörena beskriver fasadmåtten på den nya byggnaden.

Beställning av husutstakning ska göras minst 5 arbetsdagar innan du vill ha uppdraget utfört.

Inför finutstakningen ansvarar byggherren för att profiler är uppsatta.
Till varje hörn på den blivande byggnaden går det åt 3 stolpar och 2 brädor. Rekommenderad dimension för stolpar är 45x70 millimeter eller 45x95 millimeter och cirka 1,3 till 1,5 meter höga. Rekommenderad dimension för brädor är minst 22x95 millimeter och 1,5 till 2,0 meter långa. Längden kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.

Behörighet
Den som ansökt om behörighet att utföra en husutstakning måste ha fått ansökan godkänd innan arbetet påbörjas.

I ansökan ska din behörighet styrkas. Använd e-tjänsten ”Ansök om behörighet för husutstakning” högst upp på sidan. Om du inte följer förvaltningens föreskrifter om anmälan och redovisning kan behörigheten återkallas.


Anmälan
I varje bygglovsärende och innan arbetet startar ska det anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vem som ska utföra husutstakningen. Anmälan görs med vår e-tjänst "Anmäl husutstakning av extern utförare" högst upp på sidan.

Anmälan ska göras minst 5 arbetsdagar innan husutstakningen utförs. Underlagsdata skickas när startbesked finns för bygglovet.

En avgift för underlagsdata och administration tas ut med 20 procent av den avgift som skulle utgått om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utfört arbetet.


Redovisning

Efter utfört arbete ska utstakningen redovisas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast 3 veckor efter utförd utstakning. Redovisade data ska motsvara inmätningspunkt på profilbräda i plan och höjd i koordinatsystem sweref 99 13 30 och RH 2000. Utstakningen redovisas i dxf, dwg eller koordinatfil samt utstakningsprotokoll i pdf. Om annat än fasad utstakas, till exempel grund eller plint ska även byggnadens fasadlinjer framgå i redovisningsfilerna. Redovisning skickas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

Den externa utföraren ansvarar för att redovisningen görs till förvaltningen. Om inte redovisning görs inom given tidsram kan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utföra en lägeskontroll som debiteras den externa utföraren enligt gällande taxa.

 

Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov.


Det bästa är att göra lägeskontrollen när grunden är färdig och innan huset är på plats.


För att få slutbesked behöver lägeskontrollen vara gjord.

Skulle du inte på egen hand hitta några gränsmarkeringar kan vi komma ut och göra en gränsutvisning. Då visar vi gränsens läge med träläkt eller annan enklare markering.


Förutsättningarna för en lyckad gränsutvisning är att vi hittar några gränsmarkeringar eller att det finns koordinater med bra kvalitet. Detta förutsätter att det inte finns tveksamheter om gränsens läge. Det betyder att det inte alltid går att göra en gränsutvisning.


En gränsutvisning är inte juridiskt bindande så om du inte är överens med din granne eller om gränsmärken saknas helt eller delvis kan du i stället ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning.


Kostnad för en gränsutvisning är cirka 1 300 kronor i timmen inklusive moms. I normalfallet tar en gränsutvisning för en vanlig villatomt med förarbete och fältarbete cirka en timme. När du ansöker om gränsutvisning kontaktar vi alltid dig innan arbetet påbörjas för att tillsammans komma fram till vad som kan göras av oss eller om du själv kan hitta gränsen.

När vi behöver mäta på din fastighet ringer vi alltid på. Är du inte hemma lägger vi en informationsblankett i din brevlåda. Där får du information om varför vi har besökt din fastighet och vem som varit på plats.

Nybyggnadskarta (enbostadshus)

7 564 kr

Enkel nybyggnadskarta (enbostadshus)

3 782 kr

Enkel nybyggnadskarta utan höjder (enbostadshus)

3 025 kr

Husutstakning byggnad mindre än 200 m²
(grov- + finutstakning)

11 062 +25% moms

Gränsutvisning

från 1 261 kr + 25% moms (timtaxa)

 

Ta gärna kontakt om du vill ha mer exakta prisuppgifter på just ditt ärende.

Telefon: 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: