Hässleholms kommun

Bygglovets olika steg

Vad händer när du skickar in en bygglovsansökan till kommunen? Vilka handlingar ska med och får dina grannar lämna synpunkter? Här kan du läsa om vad som händer från ansökan till byggstart.

Från ansökan till byggstart

I menyn nedan kan du läsa om processen från ansökan till färdigt beslut och vad det kostar. Klicka på orden i menyn för att läsa om de olika stegen.

Så hanterar vi din ansökan

När ansökan kommer in registrerar vi den och skickar en bekräftelse till dig. Om någon annan än fastighetsägaren sökt bygglov skickar vi även en underrättelse till fastighetsägaren om att ett ärende kommit in till oss.

Vid behov besöker vi din fastighet och mäter in samtliga byggnader för att uppdatera kommunens karta inför handläggningen av ditt ärende. Vi skickar inte ut särskild information om detta besök i förväg. Besöket sker alltså obokat, vanligtvis inom en vecka från att vi fått din ansökan.


Vilka handlingar ska med?

Vilka handlingar du ska skicka med ansökan beror på vad du planerar att göra. Oftast behöver du skicka med:

Några tips:

 • Du kan se vad som gäller för just din fastighet i detaljplanekartan.
  Detaljplanekarta Länk till annan webbplats.
 • Ritningar ska vara på vitt papper, skalenliga och måttsatta (byggnadens mått och avstånd från gränser). Alla handlingar som behövs för det du önskar bygga ska finnas med.
 • Det är viktigt att ritningarna har ett ritningshuvud som redovisar fastighetsbeteckning, skalstock och vad ansökan gäller.
 • Ritningarna får gärna även innehålla ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Ritningarna ska tydligt visa vilken åtgärd du avser att göra.

Handläggare granskar

Efter att vi registrerat ditt ärende går en handläggare igenom det och bedömer om det är komplett eller om du behöver komplettera med något. Därefter kontrollerar vi om ditt ärende stämmer överens med gällande detaljplan samt andra bestämmelser och riktlinjer.


Följ ditt ärende

Så snart vi registrerat ditt ärende kan du följa vad som händer via e-tjänsten. Du får information via e-post när:

 • Handläggaren har granskat ditt ärende och bedömt om det är komplett eller om kompletteringar krävs.
 • Ett beslut har fattats i ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Du ska få beslut inom 10 veckor från det att handläggaren bedömde att ärendet var komplett.

I särskilda fall kan dock handläggningen förlängas med ytterligare 10 veckor.


Hur mycket kostar det?

Avgifterna för olika åtgärder baseras på en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.


Exempel på avgifter och taxor 2024


Vi kan behöva höra grannar

I de fall din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan, eller om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område, kan vi ge dina grannar eller myndigheter möjlighet att komma med synpunkter innan vi fattar beslut.

Beviljat, avslaget, avvisat?

Ett beslut kan innebära att vi beviljar, avslår eller avvisar din ansökan. Beslut grundar sig i lagar, översiktsplan och detaljplaner för Hässleholms kommun. I bedömningen väger vi in att gällande detaljplan följs samt hur byggnationen passar in estetiskt och praktiskt i miljön.


Vem beslutar om lov?

Det är oftast handläggare på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som tar beslut i lovärenden, men några ärenden går till miljö- och stadsbyggnadsnämnden där politiker beslutar.

Det kan till exempel vara när grannar motsätter sig förslaget eller när det handlar om lov som får stor påverkan på omgivningen.

Du som sökande har i dessa fall möjlighet att föra en dialog med handläggaren innan ärendet går till nämnd eller dra tillbaka din ansökan.


Beviljat lov

Om ingen berörd part har kommit med invändningar, och om alla förutsättningar för positivt beslut finns, beviljar vi ditt lov.

Beslutet betyder att åtgärden du sökt lov för är godkänd. Observera att det inte är ett besked om att du får börja bygga. För det behöver du ett startbesked.

Vid mindre byggnationer får du startbesked samtidigt som lovet.

Vid större byggnationer krävs ett tekniskt samråd och då får du istället en kallelse till detta.


Även grannar får information

När vi beviljat ett lov får även berörda grannar och myndigheter information om det.

Vi meddelar de grannar som haft invändningar genom förenklad delgivning.

De kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag de delgavs.


Post- och Inrikes Tidningar

Alla lovbeslut publicerar vi dessutom i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Publiceringen (kungörelsen) sker i samband med att vi skickar lovbeslutet till alla berörda. Personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i PoIT.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Då går det alltså inte längre att överklaga och beslutet gäller.


Viktigt att följa beslutet

För att din byggnation ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de underlag som ligger till grund för lovbeslutet.

Du måste börja bygga inom två år från lovbeslutet vann laga kraft. Du måste också färdigställa byggnationen inom fem år. Har du inte påbörjat byggarbetet inom två år upphör bygglovet att gälla.


Byggnationen kan börja

Två saker måste ha skett innan du börjar bygga:

 • Du har fått startbesked
 • Beslutet om lov har publicerats i PoIT och det har gått fyra veckor sedan kungörelsen.

Efter de fyra veckorna kan du börja bygga på egen risk även om beslutet inte vunnit laga kraft.

Tekniskt samråd

Efter beviljat lov kallar vi dig som byggherre, tillsammans med din kontrollansvarige, till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi igenom hur byggprojektet ska genomföras. Den kontrollansvarige går igenom vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.


Utstakning

Mätpersonal, ofta från kommunen, kommer till din fastighet och märker ut placeringen av byggnationen.


Startsbesked

I startbeskedet fastställer vi kontrollplanen för byggnationen liksom eventuella villkor för att du ska få påbörja arbetet.

Det är nu som du får påbörja arbetet i praktiken.


Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet bestämmer vi om och hur många arbetsplatsbesök som behövs.

Vid arbetsplatsbesöken får byggnadsinspektören information av den kontrollansvarige om projektets gång och kontroller. Byggnadsinspektören skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket och skickar det till byggherren och den kontrollansvarige.

 

Lägeskontroll

Mätpersonal kommer till fastigheten och kontrollerar så att byggnationen har placerats på rätt plats. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med lovbeslutet.

 

Slutsamråd

När du byggt klart håller vi ett slutsamråd på byggarbetsplatsen.

Detta gäller vid större byggprojekt med tekniskt samråd.

På slutsamrådet redovisar byggherren med hjälp av kontrollansvarig att projektet är genomfört i enlighet med lov- och startbeskedet.

 

Slutbesked

Du får normalt inte flytta in i ditt hus förrän du fått ett slutbesked. För att vi ska kunna ge slutbesked måste de åtgärder som du har angett i lovansökan vara slutförda.

Avgifter

Hässleholms kommun tar ut en avgift för att behandla ditt ärende. Det kan vara lovansökan, anmälan om åtgärd, beställning av kartor och mätningstjänster.

Det är kommunfullmäktige i Hässleholms kommun som beslutat om taxan.

Du får en faktura från kommunen efter beslut om lov. Vi tar ut en avgift för alla beslut, det gäller alltså även beslut om avslag och avvisade ansökningar.


Tjänster som kostar extra

Du behöver betala för eventuella övriga tjänster som har med lovet eller anmälan att göra:

 • Nybyggnadskartor
 • Planarbete
 • Lägeskontroll
 • Utstakning av byggnader.

Exempel på Avgifter och taxor 2024

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: