Hässleholms kommun

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Ska du bygga ett attefallshus behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja byggnationen.

Läs gärna informationen här innan du skickar in i din anmälan.

Skicka med följande handlingar

Enkel nybyggnadskarta utan höjder (Läs mer under rubriken Kartunderlag.)
Enkel nybyggnadskarta (Läs mer under rubriken Kartunderlag.)
Planritning
Sektionsritning
Fasadritning

Inom detaljplan

Du behöver ofta bygglov för nybyggnad, men genom attefallsreglerna räcker det ibland med att du som har ett en- eller tvåbostadshus gör en anmälan och inväntar startbesked.

Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den totala byggnadsarean för samtliga lovbefriade komplementbyggnader enligt attefallsreglerna (som exempelvis garage, förråd, växthus, lusthus) på tomten får inte överstiga 30 m². Befintliga komplementbyggnader som understiger 30 m² får byggas till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 m². Detta gäller förutsatt att både de gamla och de nya tillbyggnaderna uppfyller kraven för attefallshus.

Attefallshuset ska

 • Ha taknockshöjd på maximalt 4 meter.
 • Vara fristående.
 • Vara befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • Ha alla bostadsfunktioner och vara tillgängligt om det är ett komplementbostadshus avsett för permanentboende. Fritidshus behöver inte vara tillgängliga.

Byggnadens placering

Följande gäller för var ett attefallshus får placeras på fastigheten:

 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset (inom 25 meter).
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om berörda grannar godkänt det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att samtliga fastighetsägare (exempelvis båda makar om de äger fastigheten tillsammans) skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering. Om grannarna inte ger sitt medgivande har du möjlighet att ansöka om bygglov.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Det får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Kartunderlag

Ska du placera ett attefallshus längre ifrån allmän plats (exempelvis gata eller park) än sex meter behöver du en enkel nybyggnadskarta utan höjder.

Ska du placera ett attefallshus närmare allmän plats än sex meter behöver du en enkel nybyggnadskarta.

Du behöver söka bygglov om

Byggnaden du vill uppföra inte uppfyller samtliga krav för den lovbefriade attefallsbyggnaden.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov eller anmälan om följande förutsättningar uppfylls:

 • Komplementbyggnaden/byggnaderna får inte dominera över befintligt bostadshus på fastigheten, den får till exempel inte vara större eller högre.
 • Byggnaden/byggnaderna får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande.
 • Hela komplementbyggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, det vill säga inom 25 meter.

Strandskydd och annan lagstiftning

Sök dispens från strandskyddet om du ska bygga ett attefallshus i ett område med strandskydd.

Tänk på att det kan krävas tillstånd enligt annan lagstiftning, som kulturmiljölag och väglag.

Beställ ritningar

Behöver du beställa ritningar? Använd vår e-tjänst.

Vatten- och avlopp

Vatten- och avlopp för attefallshuset ska anslutas till fastighetens befintliga system.

Kontakta miljöavdelningen om byggnaden ska anslutas till befintlig enskild avloppsanläggning.

E-post: miljo@hassleholm.se

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: