Hässleholms kommun

Detaljplan för del av Läreda 436:6 m.fl. (Bågvägen)

Detaljplanens syfte är pröva möjligheten att planlägga för bostadsändamål. Detaljplanen ska vara flexibel och möjliggöra för friliggande enbostadshus, radhus, parhus och kedjehus i upp till två våningar. Planförslaget möjliggör en ny in- och utfart via Norra Kringelvägen. Befintliga bostäder längs med Bågvägen planläggs för bostadsändamål. Planförslaget går i linje med kommunens fördjupade översiktsplan för Hässleholms stad och antas inte innebära betydande miljöpåverkan

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Detaljplanen var på samråd från den 6 november 2023 till den 3 december 2023.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Detaljplanen var på samråd från den 6 november 2023 till den 3 december 2023.

Kontakt

Planarkitekt är Nina Jakobsson

Mejladress: nina.jakobsson@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: