Hässleholms kommun

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Kommunen reglerar användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Detaljplan

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av lov.

Läs mer om detaljplanering på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning, bebyggelsemiljöns egenskaper eller administrativa frågor.

Bestämmelserna reglerar endast ett fåtal frågor och garanterar ingen byggrätt.

Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen enligt miljöbalken.

Läs mer om områdesbestämmelser på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: