Hässleholms kommun

Söka planbesked

Planerar du att genomföra något som kräver en antagen, ändrad eller upphävd detaljplan behöver du lämna in en ansökan om planbesked till kommunen.

Ansökan om planbesked

Din ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av syftet med den planerade åtgärden. Den ska även innehålla en karta som visar vilket område det gäller. Om åtgärden avser en byggnad, ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadens karaktär och storlek.

Yttrande från länsstyrelsen

Du som ansöker om planbesked av kommun kan även begära ett yttrande från länsstyrelsen om vilket planeringsunderlag som mest troligt kommer behövas för framtagandet av planförslaget. Länsstyrelsen yttrar sig angående riksintressen, strandskydd, hälsa och säkerhet.

Som sökande måste du meddela kommunen vid ansökan om planbesked om du även önskar ett yttrande av länsstyrelsen. Detta gör du genom att meddela det samtidigt som du skickar in din ansökan om planbesked till stadsbyggnad@hassleholm.se.

Du kan läsa mer om detta på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Planbeskedet

Kommunen ger dig planbesked inom fyra månader från att ansökan har kommit in, om inte du och kommunen kommit överens om annat.

I planbeskedet står det om kommunen kommer att starta upp arbetet med att ta fram en detaljplan eller inte.

Om planbeskedet är positivt och arbetet med en detaljplan ska starta anges en preliminär tidplan för när planen kan väntas bli antagen, ändrad eller upphävd.

Om planbeskedet är negativt kommer inget detaljplanearbete starta. Skälen till beslutet finns med i planbeskedet.

Beslutet om planbesked är inte bindande och går inte att överklaga.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt gällande taxa. Avgiften tas ut både för positiva och negativa planbesked. Vid uppstart av en detaljplan tecknar kommunen och sökande ett separat plankostnadsavtal där kostnaden för det fortsatta detaljplanearbetet regleras.

Blankett

Vill du ansöka om planbesked ska du fylla i blanketten nedanför.

Ansök om planbesked Pdf, 137.5 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: