Hässleholms kommun

Översiktsplan och detaljplaner

Här kan du läsa om kommunens planarbete samt hitta detaljplaner samt översiktliga plan- och strategidokument.

Planordningen

Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner men även för bygglov. Detaljplaner är däremot juridiskt bindande och ligger till grund för framtida bygglov.

Kommunfullmäktige beslutar om översiktsplan, strategidokument och fördjupade översiktsplaner. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om ämnesspecifika handlingsplaner och detaljplaner.

Översiktsplanen är ett visionsdokument över hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.


Kommunfullmäktige antog den 23 oktober 2023 den nya översiktsplanen för Hässleholms kommun och den fick laga kraft den 21 november 2023.


En fördjupning av översiktsplanen tas fram för att förtydliga översiktsplanens ställningstaganden för en viss ort.


I detaljplaner reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden. I en detaljplaneprocess prövas om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplaner är juridisk bindande och bedömningen som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.

Du hittar detaljplaner för ett område i kommunens detaljplanekarta.

 

Du kan läsa mer om detaljplaner här:

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: