Hässleholms kommun

Översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2023 § 148 att anta översiktsplan för Hässleholms kommun 2022-2040 och den fick laga kraft den 21 november 2023.

Nya översiktsplanen

Här kan du ta del av den nya gällande översiktsplanen för Hässleholms kommun.

Översiktsplan för Hässleholms kommun 2022-2040 Pdf, 40.3 MB.

Översiktsplanens digitala karta Länk till annan webbplats.

Handlingar från antagandeskedet

Nedan kan du ta del av de inkomna yttranden som behandlats under framtagendet av den nya översiktsplanen. Inkomna yttranden från samrådet redovisas i samrådsredogörelsen och inkomna yttranden från granskningperioderna redovisas i de särskilda utlåtandena.

Samrådsredogörelse Pdf, 1.8 MB.

Särskilt utlåtande 1 Pdf, 840.5 kB.

Särskilt utlåtande 2 Pdf, 557.6 kB.

Vad händer sen?

Översiktsplanen för Hässleholms kommun 2022-2040 har nu fått laga kraft. Varje mandatperiod kommer översiktplanen att aktualiseras genom en planeringsstrategi.

Illustrationen visar processen för att ta fram en översiktsplan.

Illustrationen visar processen för att ta fram en översiktsplan.

Illustration

Varför behöver vi ha en översiktsplan?

När kommunen växer behövs fler bostäder, arbetsplatser, parker, grönområden och service som butiker, infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. För att det ska vara möjligt behövs en långsiktig planering. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040.

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och är vägledande för framtida mark- och vattenanvändning. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupade översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas, var det får byggas, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, den beskriver en inriktning som gjorts efter att olika intressen har vägts samman.

I filmerna nedan får du en överblick av innehållet i översiktsplanen och vad syftet med en översiktsplan är.

Klicka på bilden för att se filmen Hässleholms kommun 2040 - översiktsplanen

Klicka på bilden för att se filmen Hässleholms kommun 2040 - översiktsplanen

Klicka på bilden för att se Hässleholms kommuns film om översiktsplanen.

Klicka på bilden för att se Hässleholms kommuns film om översiktsplanen.

Andra översiktliga planer

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden.

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: