Hässleholms kommun

Översiktsplan

Granskningstiden för översiktsplanen är avslutad och nu pågår arbetet med att sammanställa och besvara alla inkomna yttranden. Under hösten arbetas även antagandehandlingen fram och därefter beslutar kommunfullmäktige om att anta planförslaget, detta är planerat till början av år 2023.

Granskningsförslag till ny översiktsplan

Nedan kan du ta del av granskningsförslaget som var ute på granskning våren år 2022. Det är detta förslag som nu bearbetas till en antagandehandling. Översiktsplanen består av en textdel i PDF:format samt en digital karta. Inkomna yttranden från samrådet hittar du i det särskilda utlåtandet. Länkarna till dessa finns här nedanför.

Översiktsplan för Hässleholms kommun - förnyat granskningsförslag Pdf, 43.7 MB.

Översiktsplanens digitala karta Länk till annan webbplats.

Särskilt utlåtande Pdf, 840.5 kB.

Vad händer sen?

När alla synpunkter är behandlade och granskningsförslaget är bearbetat till en antagandehandling kan kommunfullmäktige anta planen.

Processen för en översiktsplan, just nu pågår arbetet inför ett antagande i kommunfullmäktige.

Processen för att ta fram en översiktsplan, just nu pågår arbetet inför antagande i kommunfullmäktige.

Varför behöver vi ha en översiktsplan?

När kommunen växer behövs fler bostäder, arbetsplatser, parker, grönområden och service som butiker, infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. För att det ska vara möjligt behövs en långsiktig planering. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040.

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och är vägledande för framtida mark- och vattenanvändning. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupade översiktsplaner leder till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som kommunen sedan använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas, var det får byggas, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska nyttjas.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande, den beskriver en inriktning som gjorts efter att olika intressen har vägts samman.

I filmerna nedan får du en överblick av innehållet i översiktsplanen och vad syftet med en översiktsplan är.

Klicka på bilden för att se filmen Hässleholms kommun 2040 - översiktsplanen

Klicka på bilden för att se filmen Hässleholms kommun 2040 - översiktsplanen

Klicka på bilden för att se Hässleholms kommuns film om översiktsplanen.

Klicka på bilden för att se Hässleholms kommuns film om översiktsplanen.

Andra översiktliga planer

Översiktplanen kompletteras med fördjupningar och tillägg som fokuserar på specifika platser eller områden. Gällande översiktsplan är antagen år 2007. 

Hässleholms kommuns översiktsplan - antagen 2007 Pdf, 21.7 MB.
Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: