Hässleholms kommun

Planprogram Läreda 436:6 m.fl. (Ljungdala)

Planprogrammet syftar till att ta fram en struktur över hur mark, bebyggelse, vägnät, grönytor och sociala aspekter kan kopplas samman och användas. Planprogrammet ska också ligga till grund för framtida detaljplaner och annan utveckling inom Ljungdala. Förslag på åtgärder ska tas fram som leder till en effektivare markanvändning, att områdets strukturer tydliggörs, att funktionsseparationen i området minskar och att hållbarheten ökar.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Detaljplaneprocessen

Processen för ett planprogram liknar till viss del detaljplaneprocessen, men har endast ett kommunikationstillfälle. När ett förslag till program upprättats ska kommunen samråda med berörda intressenter såsom förvaltningar, myndigheter och boende. Syftet med samråd är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Därefter görs eventuella revideringar av förslaget, innan det godkänns av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, och antas därför inte eller vinner laga kraft och kan inte överklagas, utan är endast vägledande inför upprättande av bindande detaljplaner.

Planprocessen

Planprocessen för planprogram.

Planarbetet kan tidigast påbörjas 1:a kvartalet år 2024 och bedöms kunna antas under 1:a kvartalet år 2026.

Kontakt

Planarkitekt är:

Gabriella Borden

E-post: gabriella.borden@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

 

Sherif Hosny

E-post: sherif.hosny@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: