Hässleholms kommun

Detaljplan för Dämmet 11

Detaljplanens syfte är att öka flexibiliteten och möjliggöra för fler aktörer och centrumverksamheter inom fastigheten Dämmet 11. Byggrätter och markanvändningar anpassas utifrån rådande förhållanden, samt utökas för att möjliggöra utbyggnad av be-fintlig vårdcentral samt nybyggnation i östra delen av Dämmet 11. Befintlig infart från Gärdesvägen planläggs för att överensstämma med nuvarande läge och markanvändning.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning. Därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Detaljplanen var på samråd från den 31 augusti till den 1 oktober 2023.

Handläggare

Planarkitekt är Gabriella Borden

E-post: gabriella.borden@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: