Hässleholms kommun

Detaljplan för Vinslöv 129:89 (Sörbyvägen)

Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 129:89 m.fl i Vinslöv. Förslaget innebär att området planläggs för bostäder i form av villor, radhus och parhus. Området ansluts till Sörbyvägen mitt på området och det skapas en intern slinga inom området. I de nordvästra och nordöstra hörnen planeras naturmark för att skapa tillgänglighet i öst/västlig riktning samt möjliggöra fördröjning av dagvatten. En gång- och cykelväg planeras i det sydöstra hörnet för att skapa en säker och gen koppling till befintligt gång- och cykelnät. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Presentation av planförslaget

Klicka på bilden nedan för att se presentation av planförslaget.

Presentation av planförslaget.

Presentation av planförslaget

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var ute på samråd från 1 februari till och med den 22 februari 2024.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Planen var ute på samråd från 1 februari till och med den 22 februari 2024.

Handläggare

Planarkitekt är Martin Tång

E-post: martin.tang@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: