Hässleholms kommun

Detaljplan för Värpatorparen 2 m.fl. (Norra Skånehusen)

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för skol-, centrum och bostadsändamål med möjlighet till vårdboende, samt besöksanläggning. Huvudsaklig markanvändning är skola. Planförslaget möjliggör även en ny transformatorstation samt säkerställer att fördröjningsmagasin uppföras.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Handläggare

Planarkitekt är Nina Jakobsson

E-post: nina.jakobsson@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Samrådshandlingar (2022)

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: