Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Strategier och ämnesspecifika handlingsplaner

Strategier visar riktningen för kommunens arbete framåt med vissa frågor. De ämnesspecifika handlingsplanerna kompletterar och fördjupar sig inom olika teman.


Kommunens strategier och handlingsplaner

Strategiska dokument förtydligar kommunens ställningstaganden på en övergripande kommunal nivå utifrån olika teman.


De ämnesspecifika handlingsplanerna utgår från strategidokumenten och behövs för att kunna ta fram översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.


Länkar till kommunens gällande strategier och handlingsplaner:

Bostad- och markförsörjningsplan

Kulturmiljöplan

Kulturmiljöstrategi

Naturvårdsplan

Naturvårdsstrategi

Trafikplan

VA-plan

Strukturplan för Västra centrum (remiss)

Sidan uppdaterades