Hässleholms kommun

Strukturplan för Västra centrum

Syftet med strukturplanen är att skapa ett planeringsunderlag som används vid kommande detaljplanering och som visar lämpliga övergripande strukturer vid utveckling av bebyggelsen i Västra centrum. Strukturplanen ger riktlinjer för exploatering, bevarande, gestaltning och framhäver hur stadsdelen kan omvandlas till en attraktiv och hållbar del av staden.

Strukturplanens innehåll

Hässleholms befolkning ökar och behovet av fler bostäder och större serviceutbud växer. I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad pekas Västra centrum ut som ett lämpligt området för förtätning och omvandling, vilket betyder att centrumfunktioner med handel, service och publika verksamheter kan utvecklas även väster om järnvägen.

I förslaget finns det plats för bland annat ca 1 500 nya bostäder, en ny park, ett grönstråk med gång- och cykelvägar, samt en utveckling av stationsområdet med ett nytt torg, parkeringshus, hotell och andra verksamhets- och centrumfunktioner.

Ta del av strukturplanen längre ner på sidan.

Vad är en strukturplan?

En strukturplan är ett planeringsunderlag som genom fördjupade studier av olika strukturer ger en vision och en övergripande bild av hur ett visst geografiskt område kan utvecklas i framtiden.

Strukturplanen var ute på en remissrunda under våren/sommaren år 2022. Miljö- och stadsbygnadsnämnden har godkänt planen den 26 mars 2024. Strukturplanen är vision av hur staden kan utvecklas och inte juridiskt bindande. Den får därför inte laga kraft och går inte att överklaga.

Vy över västra centrum i Hässleholm.

Vy över västra centrum i Hässleholm.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: