Hässleholms kommun

VA-plan

Syftet med VA-planeringen är att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Hässleholms kommun.

Hållbar VA-försörjning

VA-planen är ett verktyg som bland annat hjälper kommunen att se vilka åtgärder som behövs för att behålla och förbättra VA-anläggningarnas funktion.

Vattenfrågorna i kommunen är stora och ansvaret är ofta uppdelat mellan flera olika enheter i kommunen och samordningen är därför viktig för att bra beslut ska kunna tas.

Kommunens VA-planering består av två dokument: en VA-strategi och en VA-plan. Till skillnad mot VA-strategin är VA-planen ett levande dokument som kommer att uppdateras minst en gång per mandatperiod, vart fjärde år. VA-planen kommer eventuellt framöver att slås ihop med kommunens vattentjänstplan.

VA-planen är indelad i sex delplaner:

  • Förvaltning av nuvarande verksamhetsområde
  • Hållbar dagvattenhantering
  • VA-utbyggnad
  • Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
  • Handlingsplan för enskild VA-försörjning
  • Vattenförsörjningsplan

Handlingar

VA-plan Pdf, 11.8 MB.

VA-planen antogs år 2020.

VA-planen antogs år 2020.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: