Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Strukturplanen för Västra centrum godkänd

Strukturplanen för Västra centrum har godkänts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Visionen är en hållbar och trygg stadsdel, bostadskvarter med levande innergårdar och där en ny stadsdelspark utgör navet.

Visuell bild på torget framför Filfabriken i Västra centrum som kan bli en lokal mötesplats.

Torget framför Filfabriken kan bli en av flera mötesplatser i Västra centrum.

Detta är en strukturplan

En strukturplan visar kommunens vision och ska vara vägledande för kom­mande detaljplanearbete.

Västra centrum

Hela Västra centrum ligger inom en kilometer från centralstationen.

Området:

  • är cirka 80 hektar stort
  • avgränsas av Vankivavägen i väst, järnvägen i öst, Norra Kringelvägen i norr och Skånebanan i söder
  • rymmer cirka 1 500 nya bostäder.
Karta som visar möjlig användning av marken inom Västra centrum.

Kartan visar hur marken inom Västra centrum kan användas.

Så ska området användas

Norden
Här planerar kommunen för en ny stadsdelspark för rekreation och lek som blir områdets kärna. Runt parken ska det finnas bostäder. Kvarteren blir delvis slutna för att gränsen mellan privat och offentligt ska bli tydligt.

Det ska vara korta avstånd mellan bostad och grönområde.

Vid östra delen planeras kontor, handel och parkering längs med järnvägen.

Genom att placera bland annat parkeringshus längs järnvägen skapas bullerskydd för bostäder och dess uteplatser.

Illustration av möjlig utformning av bostäder i kvarteret Norden med blandad bebyggelse med hyres- och bostadsrätter.

Möjlig utformning av bostäder i kvarteret Norden med blandad bebyggelse med hyres- och bostadsrätter.

Östra delen av T4
På lång sikt bedöms de norra delarna av T4, där det idag finns olika verksamheter, ha möjlighet att omvandlas till bostadsområden om fastighetsägarna önskar det.

Ny bebyggelse bör ha fokus på klimatsmarta miljölösningar för att skapa en modern stadsdel som kan bli ett föredöme för kommande bebyggelse i andra områden.

Illustrationsbild som visar en möjlig förtätning vid Bokebergsparken.

Målet är att förtäta Bokeberg som idag har ganska gles bebyggelse.

Bokeberg
Målet är att förtäta Bokeberg som idag har ganska gles bebyggelse. Det ska bli fler bostäder och i området kring stationen föreslås det bli kvarter för bland annat kontor, handel och parkering. Det stationsnära läget gör att detta är en lämplig plats för hotell, parkeringshus och konferensverksamhet.

Fredentorp
Fredentorps stora parkeringar och handelslokaler är tänkt att förtätas och få fler användningar på lång sikt. Det kan bli handel och annan centrumverksamhet som restauranger, banker, gym och apotek. Det kan vara parkering i markplan och bostäder ovanpå.

Grönstruktur
Det behövs mer gröna miljöer när en stad växer. Strukturplanen för Västra centrum planerar för nya park- och naturområden.

I nord-sydlig riktning planeras ett sammanhängande grönstråk med gång och cykelväg som sträcka sig hela vägen från Kristianstadvägen i söder, till Havremagasinet i norr.

Mötesplatser
Det finns rum för flera olika mötesplatser i Västra centrum. En ny stadsdelspark och torget framför Filfabriken, vid korsningen Pilgatan och Smedjegatan, kan bli en lokal mötesplats för närboende och andra.

Visuell bild på kombinerat gång- och cykelgrönstråk i Västra centrum.

Exempel på hur ett cykel- och gångstråk skulle kunna se ut i Västra centrum.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: