Hässleholms kommun

Detaljplan för Fridhem 8 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att utöka befintlig användning Skola med Bostäder och Kontor för fastigheten Fridhem 8 och därmed skapa en mer flexibel användning för fastigheten. Ny byggrätt för bostäder alternativt kontor föreslås även skapas på fastigheten Hässleholm 88:1. Detta ska ske i samspel och med respekt för de kulturmiljövärden som området innehar. För att säkerställa en infart till den nya byggrätten inkluderas även fastigheten Fridhem 3 där markreservat för gemensamhetsanläggning förslås.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning. Därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande.

Detaljplaneprocessen vid standardförfarande. Detaljplanen var på samråd från den 31 augusti till den 1 oktober 2023, och granskning från den 5 april till den 28 april 2024.

Handläggare

Planarkitekt är Alice Adolfsson

E-post: alice.adolfsson@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: