Hässleholms kommun

Naturreservat

Av Sveriges cirka 5 000 naturreservat ligger 14 i Hässleholms kommun. Ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur är att bilda naturreservat.

Skylt som visar att det är ett naturreservat.

Så här ser skylten för naturreservat ut. Foto: Ida Forsberg

Reservaten är unika med egna föreskrifter

Varje reservat är unikt och har därför egna föreskrifter om vad man får göra i området. Ubbalt, Åraslövs mosse, Göingeåsen, Brantaberg-Oreberget och Verum är tillgängliga för friluftsliv med markerade leder, rastbord med mera i, eller i anslutning till, reservaten.

Vilka regler gäller i ett naturreservat?

Naturreservat bildas för att vårda och bevara en specifik miljö, den biologiska mångfalden eller att tillgodose områden med naturvärden för friluftslivet. Du kan därför inte ta för givet att allemansrätten gäller i dessa områden och tältning, cykling, plocka växter med mera kan vara förbjudet.

När ett naturreservat är bildat markeras gränserna av stolpar med en snöstjärna på blå botten. En informationsskylt med karta finns ute i fält som beskriver områdets natur- och kulturvärden och vilka regler som gäller för det specifika reservatet. Samma information finns också på Länsstyrelsens webbsida.

För att vi fortsatt ska få lov att vistas i och njuta av naturen är det viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om naturen.

Länsstyrelsens allmänna information om naturreservat Länk till annan webbplats.

Naturreservat i Hässleholms kommun

Brantaberg-Oreberget ligger syd-väst om Vinslöv, inte långt från Ignaberga kalkstensgrotta. I Ignaberga-grottan övervintrar de fladdermöss som annars lever i Brantaberg-Orebergets skogar. Bokskogar och mindre betesmarker med bryn och buskar möter dig här i fladdermössens jaktmarker på Nävlingeåsens nordsluttning.

Med sitt tätortsnära läge i utkanten av Vinslöv är reservatet lätt att besöka. Det finns en stig som går genom området och en bit nedströms bron över bäcken finns en gammal offerkälla, Orekillan.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Brantaberg-Oreberget Länk till annan webbplats.

Hitta till Orekällan (Orekillan) Länk till annan webbplats.

Gulastorps naturreservat strax söder om Ignaberga är ett område som under de senaste hundra åren förvandlats från betesmark till fuktig lövskog. Förändringen har skapat en spännande skogsmiljö med vackra inslag av ek, bok, ask och klibbal. Här finns ett rikt fågelliv och sällsynta mossor. I reservatet ringlar sig bäcken fram genom landskapet och skapar värdefulla miljöer.

Området är främst skyddat för sina biologiska värden och i dagsläget finns inga markerade stigar.
Länsstyrelsens webbsida med kartor till Gulastorp Länk till annan webbplats.

Göingeåsen är en bergrygg söder om Hässleholm, invid Tormestorp och Hovdala. Här pågick militär verksamhet i nästan 50 år och skogen påverkades inte av skogsbruk på samma sätt som intilliggande områden. Reservatet är känt för sina vackra ädellövskogar men här finns också öppen betesmark och svåråtkomlig terräng med höga lodytor och berg. Högst uppe på Spraglerödshall kan du njuta av en vacker utsikt över Finjasjön och Hovdalafälten.

Många hotade arter av såväl växter och djur finns här. Vattendragen är betydelsefulla för bevarandet av rödlistade arter såsom exempelvis flodpärlmusslan. Det närliggande Hovdalaområdet är viktigt för rödlistade fladdermusarter. Av landets totalt 19 arter finns här hela 18 av dessa.

I området passerar flera vandringsleder såsom Skåneleden, Hovdalaleden och Höjdarnas höjdarled med ett par fina utsiktsplatser och rastplatser. Vid den ena utsiktsplatsen finns en lägerplats för övernattning med vindskydd, grillplats och toalett.

Vandra på Hovdala Vandringscentrum Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Göingeåsen Länk till annan webbplats.

Isakstorp naturreservat ligger sydväst om Skyrup, väster om Maglehult. I ett småkuperat landskap och varierad miljö med vackra bokskogar på höjderna och frodiga sumpskogar i de lägre belägna områdena trivs insekter, fåglar och fladdermöss. Du möts av en nästan trolsk ädellövskog med mossbelupna fornlämningar och knotiga gamla träd.

Naturreservatet nås lättast med bil eller cykel. Från Isakstorps by går en skogsväg ut till reservatet där det går att ställa bilen. Reservatet har inga markerade stigar men du är välkommen ut på äventyr på egen hand.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Isakstorp Länk till annan webbplats.

Linderödsåsens nordsluttning är ett nytt reservat som innefattar Olarp och Råbockarp. Parkering finns vid Äsphult, väster om Tollarp. Lövskogen dominerar här och vildsvinen sköter markbearbetningen. I de gamla utmarkerna betade både tamsvin och kor. I skogarna lever många ovanliga skalbaggar, svampar och lavar. Vramsåns rena vatten erbjuder en fristad åt den annars så sällsynta flodpärlmusslan.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Linderödsåsens nordsluttning Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Lunden nordväst om Vankiva är ett till ytan litet reservat, som domineras av bokskog. Här finns öppen kulturbetesmark, värdefulla brynmiljöer och lövsumpskog. Ingen jakt bedrivs i eller kring reservatet vilket gör den till en betydelsefull fredad zon för däggdjur. Här förekommer exempelvis älg, dovhjort, mård och och räv.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Lunden Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Lur är beläget i ett ädellövsskogsområde strax norr om Lursjön, väster om Hästveda. Landskapet är mycket kuperat och domineras av en näringsfattig bokskog som är mellan 70 och 100 år gammal. I svackor förekommer blandsumpskog.

Reservatet nås från väg 1935 mellan Hästveda och Lur. Det finns ingen parkering i reservatet men man kan med fördel ta sig till fots eller med cykel från Hästveda, cirka 5 kilometer.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Lur Länk till annan webbplats.

Reservatet är beläget intill landsvägen vid Maglö, cirka 3 kilometer nordväst om Sösdala, och ligger i ett mycket gammalt kulturlandskap. Herrgården Maglö ligger strax intill reservatet och är känd sedan 1600-talet. Reservatet innehåller värdefull kulturmiljö med hagmarker och ädellövskog. I ekhagen finns ett 40-tal gamla, grova jätte-ekar varav den grövsta mäter sju meter i omkrets. Många av ekarna är minst lika gamla som herrgården och spelar en viktig roll för många arter som är beroende av träden för sin överlevnad.

Maglö ekar är ett populärt utflyktsmål för promenader och picknick hela året om. En enkel parkering för en till två bilar finns invid vägen, mittemot Maglö herrgård.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Maglö ekar Länk till annan webbplats.

Reservatet ligger strax söder om samhället Mellby. Området består till stor del av ek- och hasselskog. Det finns inslag av en vacker lundflora med arter som exempelvis blåsippa och liljekonvalj. I delar av reservatet finns en imponerande matta med revlummer och här har man också har störst chans att uppleva den mindre hackspetten.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Norra Mellby Länk till annan webbplats.

Tollaskogen ligger nära tätorten Vinslöv, och har fått sitt namn efter släkten Toll som en gång ägde marken. Reservatet består av en variationsrik naturskog med höga naturvärden och ett spännande insektsliv. Längst i söder ligger trädklädda betesmarker där djuren betar bland blommande buskar och gamla ekar. 

Det finns ingen parkering och inga markerade stigar, men du är välkommen att upptäcka området på egen hand.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Tollaskogen Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Ubbalt är beläget på Verumsåsen öster om Vittsjö. Vackert och kuperat åslandskap invid Vittsjön med gammal hedbokskog. De äldre delarna av skogen, där bokarna är en god bit över 100 år, har en mycket rik moss- och lavflora, bland annat lunglav. Laven är mycket känslig för luftföroreningar och är ett bra tecken på skogar med höga naturvärden och ren luft.

Skåneleden SL1 (Kust-kust) går genom reservatet (etapp 9) och det finns också en lokal slinga på 5 kilometer ute på udden Näset. Övernattningsmöjlighet finns på lägerplatsen med vindskydd, grillplats och toalett. Tillgång till vatten cirka 500 meter.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Ubbalt Länk till annan webbplats.


Kul tips för barnfamiljen!
Häng med i Skogsmulles spår runt Näset och gör roliga uppdrag och lär mer om allemansrätten.

Upptäck Ubbalts naturreservat med Skogsmulle Länk till annan webbplats.

Naturreservatet i Verum består av en mosaik av betesmarker, mader, ädellövskog och barrsumpskog. Vieån slingrar sig genom området och här kan man se utter och knipa. Här finns fynd av forntida boplatser såsom exempelvis en hålväg. Hålväg är en fornlämning i form av en fåra i marken, vilken bildats av såväl ytvatten som slitage från hovar, klövar och fötter.

Parkera vid kyrkan och ta en promenad västerut till Kärleksdalen längs Skåneleden - en skön och rofylld plats invid en liten damm som väl lämpar sig för en picknick i det gröna. Invid Skåneleden, men utanför reservatet, finns en lägerplats med vindskydd, grill och toalett.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Verum Länk till annan webbplats.

Hitta till Kärleksdalen Länk till annan webbplats.

Åraslövs mosse är ett kärr och våtmarksområde strax öster om Vinslövs tätort. Det variationsrika landskapet består även av ädellövskog. Tidigare var mossen en plats för ängsslåtter och torvtäkt. Här får såväl den allmänne naturälskaren som fågelskådaren och botanisten sitt lystmäte. Hela 13 orkidéer växer här och det finns ett rikt småfågelliv.

Upptäck området längs den markerade slingan på cirka 3 kilometer. Utmed leden finns bord och bänkar för fikapausen.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Åraslövs mosse Länk till annan webbplats.

Reservatet ligger på Nävlingeåsen mellan Nävlinge och Maglehult. Skogen här har brukats sparsamt de senaste 50 åren och har därför blivit betydelsefull miljö för flera svampar, insekter och fågelarter.

Det finns inga markerade stigar i reservatet och det kan vara svårt att ta sig till området eftersom det omges av åkrar.

Länsstyrelsens webbsida med kartor till Östra Ejaröd Länk till annan webbplats.

 

Karta över Hässleholms naturreservat

14 naturreservat i Hässleholms kommun, rödmarkerade.

Förslag på nya naturreservat

Hässleholms kommun har för närvarande inga kommunala naturreservat. En del arbete görs dock med tankar om att bilda sådana i framtiden, och då gärna i tätortsnära naturområden.

Inom den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort, som fick laga kraft den 20 januari 2020 föreslogs fyra områden, i tätortsnära natur, som nya naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, Galgbacken och Kattamarken.

Ljungamölla i Vinslöv och Bödkaredalen i Tyringe är andra exempel där kommunen har arbetat fram underlag för eventuella kommunala, tätortsnära naturreservat.

Varför är det viktigt med tätortsnära natur?

Den viktigaste naturen för människor är ofta den som är närmast där man bor på grund av enkelheten att i vardagen få en naturupplevelse utan att behöva transportera sig långa sträckor. Tillgänglig natur för en promenad med hunden eller för den egna motionen ökar möjligheterna för ett hållbart friluftsliv och därmed positiva hälsoeffekter.

För skolor och förskolor möjliggör närliggande friluftsområden och naturreservat regelbunden kontakt med naturen där både lek och pedagogik blir en naturlig del i undervisningen. Att säkra viktiga gröna områden genom att bilda naturreservat, tryggar medborgarna om att dessa gröna oaser kommer att finnas kvar även i framtiden, vilket stärker ortens attraktivitet. Naturreservat blir en kvalitetsstämpel lätt att kommunicera.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: