Hässleholms kommun

Naturvårdsprojekt

Hässleholms kommun har ett rikt djur- och växtliv, inte minst på och kring Hovdala naturområde. Kommunen arbetar medvetet för att gynna, bevara och återskapa värdefulla miljöer.

Hovdala och Mölleröd naturområde

Kommunen har inventerat bland annat fåglar, fladdermöss, insekter, fiskar och andra vattenlevande organismer i området. Det har gett oss en djupare kunskap om området och dess förutsättningar. Bland annat vet vi att Hovdala och Mölleröd har åtminstone 87 rödlistade arter!

På Hovdala har vi även återskapat slåtterängar och äldre bruk av betesmarker för att gynna den biologiska ångfalden och reducera igenväxning. Vi har också restaurerat en 600 meter lång bäck, norr om Skogsdamm fram till Hovdala slott.

Kor som betar på det 80 hektar stora Lörupsbetet på Hovdala.

Det 80 hektar stora Lörupsbetet på Hovdala restaurerades 2005-2006 i ett LONA-projekt. Naturvårdsarbetarna syns på bilden. Foto: Lars-Erik Williams

Strandängar vid Finjasjön

Kommunen har återskapat betade strandängar vid Finjasjön, vilket gynnat fågellivet. Inom de betade områden har bland annat enkelbeckasin, rödbena och skogssnäppa häckat eller hållit revir liksom svarttärna som är mycket sällsynt.

Almaån

I Almaåns vattendragsystem bor de sällsynta och fridlysta musselarterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. Arterna är skyddade av det europeiska nätverket Natura 2000. Arterna är rödlistade och fridlysta vilket innebär att vi inte får utsätta dessa för avsiktlig skada eller förstöra deras fortplantningsområden. Vår inventering visar att situationen för musslorna är skör.

Vieåns dalgång - Hörlinge ängar

Kommunen återskapade 50 hektar slåtterängar vid Hörlinge ängar, i början på 2000-talet, inom Vieåprojektet. Kommunen uppförde här också ett fågeltorn. Härifrån kan du se de fågelarter som gynnats av restaureringen, till exempel trana, enkelbeckasin, tofsvipa och gulärla. Ängarna sköts än idag av de privata markägarna. Ytterligare restaureringar längs Vieån kan bli aktuella framöver.

Vieån översvämmar årligen det flacka landskapet genom Hörlinge ängar. Fågeltornet med två våningar står nära vattnet.

Vieån slingrar sig fram genom Hörlinge ängar och översvämmar årligen det flacka landskapet. Fågeltornet med två våningar är lätt tillgängligt genom anordnad P-plats på vägen mellan Verum och Osby. Foto: Thomas Johnsson

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: