Hässleholms kommun

Biologisk mångfald

Vi satsar på den fantastiska natur vi har i Hässleholms kommun. Vi vill ha en hållbar utveckling och gynna den biologiska mångfalden.

Bechsteins fladdermus på bergvägg.

Bechsteins fladdermus på bergvägg. Foto: Giles San Martin

Vi arbetar för biologisk mångfald

I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt med att skapa bättre förutsättningar för en rad arter. Vi har turen att ha några mycket unika och sällsynta djur- och växtarter i vår närhet. I Hässleholm finns utrotningshotade musslor, sällsynta fladdermöss och örnar.

Vi tar oss an utmaningen att värna om djur och växter och deras livsmiljöer. Genom olika projekt och skyddade områden ser vi efter den biologiska mångfalden. Vi jobbar med miljömålet för ett rikt växt- och djurliv, närliggande miljömål för levande skogar, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, samt ett rikt odlingslandskap.

Hållbar utveckling

Det är viktigt att tänka på hållbar utveckling och samtidigt kunna tillhandahålla oss de resurser som samhället behöver för att fungera: en viktig balans mellan att nyttja och att inte överutnyttja. Det är vårt gemensamma ansvar att värna om naturen.

Biologisk mångfald är enligt FN variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung - både på land och i vatten.

Kommunens stoltheter

I Hässleholm finns utrotningshotade musslor, sällsynta fladdermöss och örnar. Här kan du läsa om några av kommunens stoltheter.

Bechsteins fladdermus

Bechsteins fladdermus är Sveriges mest sällsynta däggdjur. Den finns bara i Skåne och är rödlistad som akut hotad. Bechsteins fladdermus trivs i de underjordiska kalkgrottorna i Ignaberga och har bland annat observerats i Hovdalaområdet. Bechsteins fladdermus är Hässleholms kommundäggdjur.

Vi på Hässleholms kommun jobbar med att kartlägga, bevara och nyskapa rätt levnadsmiljöer där fladdermöss kan trivas. Vi har inventerat och funnit minst 18 av de 19 svenska arterna, vilket vi är mycket stolta över. Vi har flertalet ovanliga arter som vi behöver värna om och förbättra förutsättningarna för, så att de ska trivas hos oss. Göingebygden är en av Sveriges viktigaste områden för fladdermöss. Samtliga av Sveriges arter är idag fridlysta.

Flodpärlmussla

Flodpärlmusslan är fridlyst och skyddad av det europeiska nätverket Natura 2000. Arten är även noterad som starkt hotad på den svenska rödlistan för utrotningshotade djur.

Flodpärlmusslan finns idag i några av våra vattendrag i Hässleholms kommun och det är vi stolta över! Det är vårt ansvar att ta hand om naturen och gynna tillväxten av flodpärlmusslan och vi jobbar därför mycket med miljömålet ”levande sjöar och vattendrag” som är ett av de 16 miljömål som Sveriges riksdag har antagit.

För att musslan ska fortsätta trivas hos oss behöver vi hålla vattendragen rena och sänka utsläpp av näringsläckage, kväve och fosfor. Vi behöver stoppa försurningen i våra vattendrag, bibehålla sandiga och grusiga bottnar med skuggiga partier och skyddszoner, samt minimera behovet av dikning och rensning.

Kniphane i sjö.

Kniphanen känns lätt igen på den vita fläcken på kinden. Foto: Thomas Johnsson

Knipa

Knipan är Hässleholms kommunfågel. Vi fick den vackra fågeln som symbol av Skånes Ornitologiska Förening 1990. Ett sätt som Hässleholms kommun gynnar knipan på är att se till att våtmarker skapas.

Större vattensalamander

Den större vattensalamandern är ett svansgroddjur som är beroende av fuktiga och våta, men ändå varma miljöer för att kunna fullborda sin livscykel. Den större vattensalamandern är fridlyst. Större vattensalamander är fridlyst och skyddad av det europeiska nätverket Natura 2000. 

Vi kan skapa optimala förutsättningar för salamanderns trivsel, genom att lägga ut död ved i högar och lämna enstaka stubbar och stockar nära våtmarkerna. Men även genom att lämna eller göra nya stenrösen.

Tjockskalig målarmussla

I Sverige finns musslan endast på ett fåtal ställen och anses vara väldigt ovanlig. Tjockskalig målarmussla är fridlyst och skyddad av det europeiska nätverket Natura 2000. Av artdatabanken är den tjockskaliga målarmusslan märkt som starkt hotad i Sverige. I Hässleholms kommun finns den i Almaån.

Vi på kommunen har gjort en omfattande inventering av musslorna i Almaåns vattendragssystem och jobbar med att lära oss mer om rätta levnadsmiljöer. Vi vill få ett ökat antal individer och en stadig föryngring av musslorna.

Utter

Uttern är ett mårddjur som är rödlistad och i artdatabanken är den listad som sårbar. Uttern är även skyddad i Natura 2000 vilket innebär att det finns ett intresse på europeisk nivå att gynna och skydda uttrarna.

Vi jobbar för att säkerställa en långsiktig och livskraftig utterpopulation och förbättra deras levnadsmiljöer. Genom att arbeta mot de hotfaktorer som finns och att sprida kunskap om den, hoppas vi att uttern ska stanna och trivas hos oss.

Vi har tillsammans med Trafikverket byggt utterpassager, som till exempel under bron över Vinneå i Lommarp. Där har en utterpassage lagts in under vägbanan för att minska olyckor. Andra projekt inom kommunen som gynnar uttern är restaurering av våtmarker och kontroll av vattenkvalitet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: