Hässleholms kommun

Biotopskydd

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden som är värdefulla för hotade djur- och växtarter. Det finns två typer av biotopskydd.

Biotopskyddsområden i Hässleholms kommun

Biotopskyddsområden i Hässleholms kommun

Vad är biotopskyddsområden?

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden som har särskilda egenskaper, till exempel som värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

Biotopskyddet innebär att man inte får förstöra eller skada landskapselement, till exempel genom att hugga ner, schakta bort eller lägga skräp i området.

Det finns två former av biotopskyddsområde:

- skydd för alla biotoper av en viss typ, och

- skydd för enskild biotop.

Skydd för alla biotoper av en viss typ

Biotoper som är skyddade i hela landet. Finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och utgör värdefulla livsmiljöer för växt och djurarter.

Följande är skyddade i hela landet:

  • Allé
  • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsröse i jordbruksmark
  • Pilevall
  • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
  • Stenmur i jordbruksmark
  • Åkerholme

Skydd för en enskild biotop

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta om att skydda enskilda biotoper i form av biotopskyddsområden. Enligt SCB fanns det den 31 december 2019 131 biotopskyddade områden i Hässleholms kommun, med en sammanlagd areal på 246 hektar. Detta motsvarar en andel av Hässleholms kommuns landareal på 0,19 %. Många av dessa biotopskyddsområden ligger på Nävlingeåsen och i närheten av Lursjön, varav de flesta utgörs av ädellövskogar.

Läs mer om biotopskydd på Naturvårdsverkets hemsida.

Biotopskyddsområden Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: