Hässleholms kommun

Hygienlokaler och solarier

Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Solarieverksamheter omfattas dessutom av Strålsäkerhetsmyndighetens regler.

Kontakta oss innan du startar

Kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen redan när verksamheten planeras. Vi kan ge information om hygien och lokalens inredning. För vissa typer av hygienlokaler krävs en anmälan innan verksamheten tas i bruk.

Nya regler från 1 juli 2021

Fler verksamheter än tidigare behöver nu anmälas.

Verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användningen av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som tidigare inte bedömts omfattas av anmälningsplikt på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Nu omfattas alltså även annan smitta, inte enbart blodsmitta, av anmälningsplikten.

Det här innebär förändringarna

De nya lagarna innebär bland annat ändringar gällande vem som är tillsynsmyndighet och vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga.

 

Ändring av tillsynsmyndighet

Som exempel på ändring av ansvar för tillsyn kan nämnas att numera får kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, till exempel botox och fillers, endast utföras av legitimerad sjukvårdspersonal.

Tillsynsmyndighet för dessa ingrepp och behandlingar är inspektionen för vård och omsorg (IVO). Därför ska verksamheter som erbjuder dessa typer av tjänster nu anmälas till IVO och inte till kommunen.

 

Ändring gällande anmälningsplikt

Det har också skett en förändring gällande vilka hygieniska behandlingar som ska omfattas av anmälningsplikt till kommunen enligt miljöbalken.

 

Tidigare har endast hygieniska verksamheter, där det finns risk för blodsmitta vid stickande/skärande arbetsmoment, som tatuerare och fotvårdare, omfattats av anmälningsplikt. Förändringen innebär nu att fler verksamheter med stickande/skärande arbetsmoment omfattas av anmälningsplikten. Bedriver du en verksamhet där behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september 2021. Med annan smitta menas här alla olika typer av smittämnen som kan smitta en människa och orsaka infektioner. Det kan exempelvis vara bakterier, svamp och virus.

 

Vilka verksamheter som omfattas av den nya lagändringen är ännu inte helt klarlagt. Exempel på verksamheter som vi vet omfattas är öronhåltagning och barberare, men det kommer vara fler verksamheter som berörs. Vi inväntar förtydligande besked från Socialstyrelsen gällande vilka dessa är.

 

En kategori som kan komma att omfattas är frisörer. Avgörande för om så blir fallet är vilka verktyg som används inom verksamheten. Om du som frisör endast använder sax eller trimmer/rakapparat, där skärbladen sitter i en kassett och inte kan komma i kontakt med huden, bedöms du i dagsläget inte omfattas av anmälningsplikt. Används andra typer av verktyg som till exempel rakblad/rakkniv och som har direktkontakt med huden så ska du utgå från att du omfattas av anmälningsplikt.

 

Det här ska du göra

Fram till dess Socialstyrelsen lämnat besked ber vi dig göra följande:

Driver du en verksamhet som omfattas av de nya reglerna, då du använder rakblad/rakkniv eller andra typer av stickande och skärande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta (enligt avgränsning ovan) så ska du anmäla din verksamhet till kommunen.

 

Anmäl start av verksamhet för yrkesmässig hygienisk behandling (tatuering, piercing, fotvård samt andra verksamheter där stickande eller skärande verktyg används) Pdf, 417.7 kB.

 

Driver du en verksamhet där du är tveksam om du omfattas, exempelvis frisörer, ber vi dig via e-post skicka in dina kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av vilket moment i din verksamhet som du tror kan räknas som anmälningspliktigt (exempelvis att du använder rakblad för att trimma hårlinjer et cetera)

 

E-post: miljo@hassleholm.se

 

Vi kommer att höra av oss till dig när vi har fått mer information och tillsynsvägledning. I samband med detta får du veta om du behöver skicka in en anmälan eller inte. Behövs en anmälan behöver du inte betala miljösanktionsavgift även om den faktiska anmälan skickats in efter den 1 september 2021 men innan den 31 december 2021.

Anmäl de här verksamheterna

Bassängbad, solarier samt verksamheter där stickade eller skärande verktyg används.

Anmäl start av bassängbad Pdf, 303.9 kB.

Anmäl start av solarium Pdf, 274.8 kB.

Anmäl start av verksamhet för yrkesmässig hygienisk behandling (tatuering, piercing, fotvård samt andra verksamheter där stickande eller skärande verktyg används) Pdf, 417.7 kB.

Lokalernas utformning och hygien

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram informationsblad där vi beskriver vilka krav som gäller lokalernas inredning, hygien och egenkontroll. Även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga bör följa dessa råd.

Avgift för handläggning av anmälan

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Utöver kostnaden för själva anmälan tillkommer, för en del verksamheter, en årlig tillsynsavgift. Du kan läsa mer om det i vår taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 1.5 MB.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Pdf, 204.8 kB.

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling.

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Foto: Ida Andersson

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: