Hässleholms kommun

Avfallsregler för företag och verksamheter

Du som är verksamhetsutövare ska se till att det avfall som uppstår i din verksamhet inte innebär risker för människors hälsa eller miljön.

Hantering av avfall och farligt avfall

Hantering innebär att samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller på annat sätt hantera avfall eller farligt avfall. Att yrkesmässigt samla in och hantera avfall och/eller farligt avfall är anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det betyder att du måste ha tillstånd att bedriva verksamheten eller att du måste ha anmält innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

Anmälan om lagring av farligt avfall

Lagring av farligt avfall tills vidare eller tillfälligt, ska anmälas till miljöavdelningen enlig miljöprövningsförordningen.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Krav på rapportering för företagare

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet till avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket om hur du rapporterar Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets frågor och svar Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets avfallsregister - ingång till e-tjänster Länk till annan webbplats.

Detta är farligt avfall

En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalierna tillhör faroklassen ”miljöfarlig”.

Därför ska till exempel detta klassas som farligt avfall:

 • avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor
 • rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel)
 • batterisyra, ammoniak samt lut och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska)
 • rester av lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton
 • kosmetika såsom rester av hårfärgningsmedel och nagellack
 • lysrör och lågenergilampor som innehåller kvicksilver
 • elektronik som innehåller farliga komponenter, såsom elkablar, mobiltelefoner, trasiga hörlurar och kaffebryggare kan vara farligt avfall.

Dokumentera avfallshanteringen

Du som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska för varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • metoderna för återvinning eller bortskaffande som företaget och verksamheten använder
 • den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, och
 • var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.

Anteckningarna ska finnas i kronologisk ordning och sparas i minst tre år.

Avfallshandlare och avfallsmäklare

Du som yrkesmässigt hanterar, mäklar eller handlar med avfall behöver anmäla det till länsstyrelsen.

Med handlare menas den som yrkesmässigt köper och säljer avfall och med mäklare menas den som yrkesmässigt förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande. En anmälan ska göras till länsstyrelsen i det län där sökandens verksamhet har sitt säte, eller sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

Transport och hantering av avfall, Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Den som är handlare eller mäklare ska för varje slag av farligt avfall som säljs eller förmedlas i verksamheten föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • den mängd som säljs eller förmedlas årligen, och
 • till vem avfallet säljs eller förmedlas.

Anteckningarna ska finnas i kronologisk ordning och sparas i minst tre år.

Det finns ingen undre gräns för anmälningsplikten. Om du hanterar större mängder avfall kan du vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Vilka mängder som krävs för anmälningsplikt hittar du i miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats.

Avfall och farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet

Om du enbart hanterar avfall/farligt avfall som uppkommit i din egna verksamhet finns ingen anmälningsplikt. Detta innebär att du kan hantera detta avfall utan att behöva anmäla det. Men du har en skyldighet att se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Blanda inte farligt avfall med annat avfall. Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till mark, dag- eller spillvattenbrunnar.

Om det i din yrkesmässiga verksamhet uppkommer farligt avfall ska du för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen
 • till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska finnas i kronologisk ordning och sparas i minst tre år.

Transport av avfall

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till länsstyrelsen.

Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Länsstyrelsen har ett register över avfallstransporter.

Du är skyldig att kontrollera att den som tar emot det farliga avfallet för transport eller annan hantering har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. Spara därför de kvitton du får i samband med att du lämnar ditt avfall till någon annan eller se till att det finns annan dokumentation. Dokumentationen ska styrka till vem du lämnar ditt avfall samt att denna har gjort den anmälan eller innehar det tillstånd som krävs.

Om du transporterar farligt avfall själv ska du för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • den mängd som transporteras årligen
 • på vilket sätt avfallet transporteras, och
 • vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska finnas i kronologisk ordning och sparas i minst tre år.

Transportdokument

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

Klassning av avfall

Det är viktigt att avgöra om det avfall som verksamheten hanterar är farligt eller inte. I avfallsförordningen kan du se klassning av avfall med hjälp av bilaga 4.

För varje avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall. Det är denna kod ni ska använda när ni skriver era transportdokument.

Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.

Kommunalt avfall i verksamheten

Uppkommer kommunalt avfall (tidigare benämnt som hushållsavfall) i din verksamhet, oberoende av mängd, måste du har avtal med Hässleholm Miljö för hämtning av avfall. För övrigt avfall – även det farliga avfallet– ansvarar du själv som företagare eller fastighetsägare.

Med kommunalt avfall menas sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor – oavsett ändamål eller verksamhet – uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Exempel är avfall från personalmatsalar, fikarum, toaletter och kontor. Blanda inte hushållsavfall med annat avfall från din verksamhet.

Sortera och återvinna

Som verksamhetsutövare är du skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att du så långt det är möjligt ska sortera ut avfall som går att återanvända eller materialåtervinna, till exempel metaller.

Avfallet ska hanteras enligt följande:

 1. Återanvändning
 2. Materialåtervinning
 3. Energiåtervinning (förbränning)

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: