Hässleholms kommun

Köldmedier

 

Köldmedier används i till exempel kylskåp, frysboxar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar.

Ansvar

Du som är verksamhetsutövare för en anläggning med köldmedier har huvudansvaret för att gällande bestämmelser för anläggning och drift följs.

Användningsförbud

Äldre köldmedier av typ CFC och HCFC (freon) har egenskaper som påverkar och tunnar ut jordatmosfärens ozonskikt. Utan det skiktet skulle både människor och naturmiljön skadas allvarligt av solens ultravioletta ljus. Användningsförbud gäller för CFC och HCFC.

För CFC gäller:

Krav på tömning av systemen.

Trots förbudet får CFC-utrustning med högst 900 gram köldmedium fortfarande användas om den var i bruk den 1 januari 2005

För HCFC gäller:

Trots användningsförbud får HCFC-utrustning med högst 3 kg användas om den var i bruk den 1 juni 2002.

Ersättningsämnena för CFC och HCFC tillhör vanligen gruppen HFC. HFC har ingen ozonnedbrytande effekt men har dock i de flesta fall mycket hög klimatpåverkan (GWP‑faktor).

Installation av ny utrustning

Om du ska installera ny utrustning (aggregat), som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer (gäller även konvertering) ska du informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid före installationen.

Det är den enskilda utrustningens (aggregatets) koldioxidekvivalenter som avgör om du ska informera, alltså inte den totala köldmediemängden i en anläggning.

Förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.

Du måste också göra en läckagekontroll:

 • när du installerat ett aggregat,
 • inom en månad om du gjort ett ingrepp i en befintlig krets.

Återkommande läckagekontroll

Har du utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska utrustningen återkommande kontrolleras för läckor.

Kontrollerna ska utföras med följande frekvens:

5 ton eller mer men mindre än 50 ton - 12 månader

50 ton eller mer men mindre än 500 ton - 6 månader

500 ton koldioxidekvivalenter eller mer - 3 månader

Har du ett läckagevarningssystem dubblas intervallet.

System som varnar för läckage

Om aggregatet innehåller mer än 500 ton koldioxidekvivalenter måste du installera ett läckagevarningssystem.

Varningssystemen ska:

 • kontrolleras minst var tolfte månad av en certifierad person.

Kontrollanten skriver en kontrollrapport.

På INCERT kan du få information om vilka som är certifierade för att göra kontrollerna.

Det är viktigt att du håller reda på datum då kontrollen har utförts eftersom det inte får gå mer än 12, 6 respektive 3 månader mellan kontrollerna.

Undantag från kontrollplikten

Har du utrustning som är hermetiskt sluten och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas du inte av kravet på läckagekontroller.

Använder du ett aggregat med ett alternativt köldmedium, till exempel koldioxid, kolväte eller ammoniak finns inget krav på periodisk kontroll. Då behöver du heller inte göra någon anmälan, men kontrollera eventuella säkerhetskrav med Räddningstjänsten.

Lämna din kontrollrapport senast den 31 mars

Om din anläggning innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du varje år rapportera till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Senast den 31 mars ska du lämna en årsrapport över den kontroll som du har låtit genomföra under det närmast föregående kalenderåret.

E-post: miljo@hassleholm.se

Postadress:
Hässleholms kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
281 80 Hässleholm

Tillsyn och avgifter

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Miljösanktionsavgift

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är skyldig att i vissa fall ta ut en miljösanktionsavgift. Avgiften betalas till staten. Avgiftens storlek är lika i hela landet och ska betalas oavsett om överträdelsen har begåtts avsiktligt eller av misstag.

Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter Länk till annan webbplats.

Exempel på miljösanktionsavgifter som rör köldmedia (se 9 kap i förordningen):

 • ingen läckagekontroll inom angivna kontrollintervall -
  5 000 kr
 • inte installerat ett system för upptäckt av läckage - 5 000 kr
 • att inte underrätta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om installation eller konvertering av aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer - 5 000 kr
 • sent inkommen rapport över årlig läckagekontroll (efter 31 mars) - 1 000 kr
 • om du inte upprättat och fört register över utrustning med fluorerade växthusgaser - 2 000 kr
 • inte uppfylla krav för läckagekontroll - 5 000 kr

Om du har fått miljösanktionsavgift för en typ av överträdelse och sedan upprepar samma överträdelse inom två år tas dubbel avgift ut för den nya överträdelsen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: