Hässleholms kommun

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet innebär all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller som utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig?

I miljöprövningsförordningen klargörs om din verksamhet omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.

Det innebär att du kan behöva söka tillstånd hos antingen mark- och miljödomstol eller länsstyrelse, alternativt informera miljö- och stadsbyggnadsnämnden genom att lämna in en anmälan minst sex veckor innan start av verksamheten.

Hänsynsreglerna

Miljöbalkens hänsynsregler ställer krav på bland annat tillräckliga kunskaper, bästa möjliga teknik, försiktighetsåtgärder och hushållning med resurser och energi. Dessa gäller för alla verksamheter.

Verksamheter

Om du har en verksamhet inom fordonsbranschen, eller om du använder dig av oljeavskiljare är det en del du behöver tänka på.

Fordonsbranschen

Oljeavskiljare

Blankett och e-tjänst för anmälan

Du ska anmäla miljöfarlig verksamhet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden om verksamheten omfattas av anmälningsplikt utifrån miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anmäl användning av avfall för anläggningsändamål Pdf, 335.9 kB.

Anmäl djurhållning med fler än 100 djur Pdf, 361.1 kB.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats.

Har du frågor i samband med start eller utökning av verksamhet, byggnation, planfrågor, miljöaspekter, tillstånd, grannar med mera så kan du få hjälp genom vår Företagslots

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet har ansvar för att själv planera och kontrollera verksamheten för att förebygga och motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

Detta står i miljöbalken (26 kap. 19 §) och gäller för alla verksamheter. Alla ska även kunna visa att de arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter (C‑ respektive B‑verksamheter) regleras egenkontrollen i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egen-kontroll.

Klagomål på miljöfarlig verksamhet

Du som har klagomål på buller eller annat orsakat av miljöfarlig verksamhet kan anmäla det via vår e-tjänst.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: