Hässleholms kommun

Förskola och skola

Ska du starta förskola, skola, gymnasium eller fritidsverksamhet måste du först anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Detsamma gäller om du vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter, både fristående och kommunala.

Syfte med anmälan

Den som driver förskola, skola, gymnasium och fritidshem med mera har ett ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken. Syftet med anmälan är att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om verksamheten med dess lokaler och utemiljö är godtagbara ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Anmäl förskola eller skola Pdf, 331.6 kB.

Skicka din anmälan till:

E-post: miljo@hassleholm.se

Viktigt att veta

Gör anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

Dessa verksamheter ska anmälas

 • Förskola, öppen förskola
 • Fritidshem, öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola, anpassad grundskola (grundsärskola)
 • Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)
 • Specialskola, sameskola eller internationell skola

När skollokaler har flera verksamhetsutövare ska var och en göra sin anmälan över respektive verksamhet och lokaler.

Du ska även anmäla förändringar

 • Vid tillbyggnad, utökning av lokalen med utrymmen som tidigare inte använts eller uppställning av tillfälliga baracker på en befintlig skola eller förskola.
 • När skolverksamhet ändras eller byggs om till att även omfatta förskoleverksamhet.
 • När verksamhet ändras till en annan verksamhet exempelvis en förskola blir en fritidsverksamhet.
 • Vid ägarbyte som också innebär förändringar i verksamheten.

Undantag från anmälningsplikten

 • Vid ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten behöver du inte fylla i en anmälan. Det räcker att informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen via e-post eller telefon. Uppgifterna vi vill få in är namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, fakturaadress, organisationsnummer, datum för ägarbytet samt antal barn i verksamheten.
 • Verksamheter för vuxenutbildningar till exempel högskola och universitet.
 • Pedagogisk verksamhet. (Familjedaghem har ersatts med begreppet pedagogisk omsorg i skollagen.)

Så mycket kostar det

Anmälningsavgift

Tillsynsavgift (taxebilaga 3, avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter) Pdf, 1.5 MB.

Hantera livsmedel eller eget vatten

Ska du hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som livsmedelsverksamhet.

Har du egen dricksvattenbrunn (ej kommunalt vatten) ska även denna vara registrerad, separat som dricksvattenanläggning.

Läs mer om vad som gäller när du ska starta livsmedelsverksamhet

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebär bland annat att den som driver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs. Du ansvarar också för att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten samt åtgärda brister så att miljön och människors hälsa skyddas.

Folkhälsomyndigheten om miljöbalkens hänsynsregler Länk till annan webbplats.

Miljöbalkens egenkontroll

För anmälningspliktig verksamhet gäller dessutom förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) där bland annat följande ska ingå:

 • en fastställd ansvarsfördelning för de frågor som miljöbalken innefattar
 • fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av riskerna ur hälso- och miljösynpunkt, vilka ska dokumenteras
 • förteckning över kemiska produkter som hanteras.

Egenkontrollen kan med fördel samordnas med intern kontroll enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Läs mer om egenkontroll enligt miljöbalken på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om egenkontroll av inomhusmiljön i skola och förskola på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågeställningar som kan vara till hjälp i egenkontrollen

Frågor om kunskap

 • Räcker dina kunskaper för att följa miljöbalkens bestämmelser?
 • Vilken kompetens finns i verksamheten som rör miljö och hälsa?
 • Tar du tillräcklig hänsyn till personer som har allergier eller annan överkänslighet?
 • Är radongashalten kontrollerad i lokalen? Är värdena godkända?
 • Har OVK (obligatoriska ventilationskontrollen) genomförts?
 • Har rektor och fastighetsägaren kunskap om hur många personer ventilationen är dimensionerad för?

Har du dokumenterade rutiner kring:

 • Hantering av klagomål
 • Introduktion för ny personal om verksamhetens rutiner
 • Ljudmiljön
 • Hygien och smittskydd
 • Daglig städning och storstädning
 • Hushållning av energi och råvaror
 • Hantering av avfall
 • Hantering av kemiska produkter, till exempel förvaring av produkter och val av produkter. Finns kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad?

Ansvar

 • Är ansvaret för verksamheten fördelat inom organisationen?
 • Är ansvarsfördelningen mellan verksamheten och fastighetsägaren klarlagd och dokumenterad?
 • Vem ansvarar för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av egenkontrollen?
 • Vilka risker för hälsan eller miljön medför din verksamhet?

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: