Hässleholms kommun

Förorenade områden

Mark, byggnader och vatten kan vara förorenade. Om du upptäcker en förorening ska du genast informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Om du planerar markarbeten eller rivningar där föroreningar kan misstänkas ska du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Informera om förorening

Informera Hässleholms kommun genast om du upptäcker en förorening. Vänta inte tills du är redo att skicka in en anmälan om efterbehandling eller liknande, utan kontakta oss omedelbart. Det gäller även om du hittar en nedgrävd cistern eller en ny förorening på en fastighet som redan är känt förorenad. Tecken på förorening kan vara konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.

E-post: miljo@hassleholm.se

Anmäl om du ska sanera

Om du ska sanera eller göra en någon annan åtgärd som riskerar att sprida föroreningen, ska du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

I blanketten om anmälan om avhjälpandeåtgärd av förorenad mark står vilken information som ska bifogas. Anmälan bör skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor innan du avser att påbörja åtgärden.

Anmäl avhjälpandeåtgärd av förorenad mark Pdf, 477.6 kB.

Du som ska sanera en förorening är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på människors hälsa och miljön, samt vilka skyddsåtgärder som behövs.

Ansvar för undersökning och sanering

Vem bär ansvaret för att undersöka eller åtgärda en förorening?

  • I första hand ligger ansvaret på den som orsakat föroreningen.
  • Ansvar kan också falla på den som tar över en verksamhet eller ett företag som orsakat en förorening.
  • Fastighetsägare eller den som utför grävarbeten i en befintlig förorening kan också bli ansvarig.
  • Den som köper en fastighet som kan misstänkas vara förorenad, riskerar att bli ansvarig om ingen annan kan ställas till svars.

Det kan därför vara klokt att genomföra en markprovtagning innan du köper en fastighet eller tar över en verksamhet.

Vad orsakar förorenade områden?

Framförallt är det industrier, till exempel glasbruk, träimpregnering, kemisk industri eller massa- och pappersindustri, som orsakat föroreningar. Det kan bero på att det skett en olycka eller läckage på grund av dålig hantering av kemikalier eller farligt avfall. Föroreningar kan även uppkomma för att förorenade massor har använts till utfyllnad.

En giftfri miljö

Enligt miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ska förorenade områden åtgärdas så att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. När det planeras för hur områden ska användas, är det viktigt att veta vad som finns i marken och i grundvattnet. Detta för att inte föroreningen ska spridas och för att inte bostäder eller annat ska byggas på mark som riskerar att påverka människors hälsa.

MIFO

För att minska riskerna för att människors hälsa och miljön utsätts för föroreningar är det viktigt att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats. Riskklassning av förorenade områden görs enligt MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade Områden.

Om du ska göra en undersökning enligt MIFO ska du använda blankettset A-E.

Blankettset A-E Pdf, 402.2 kB.

MIFO fas 1

I fas 1 identifieras potentiellt förorenade områden genom till exempel arkivstudier och intervjuer. Därefter placeras området in i en riskklass.

MIFO fas 2

I fas 2 görs en översiktlig markundersökning för att få en bild av eventuella föroreningars art och omfattning, samt risk för spridning. Vid behov justeras riskklassningen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: