Hässleholms kommun

Västra centrum

Nu börjar vi arbetet med att utveckla Västra centrum. Målet är att det ska bli en levande, hållbar och attraktiv stadsdel med närhet till parker, butiker, restauranger och kollektivtrafik. Omvandlingen av Västra centrum pågår under lång tid och består av flera olika projekt.

Förstudie: Klimatsäker tillväxt

Klimatsäker tillväxt vid Hässleholm C är en förstudie som handlar om hållbar stadsutveckling. Vi har arbetat tillsammans med näringsliv, akademin, kommunala tjänstepersoner, kommunala bolag, exploatörer och övriga samhällsaktörer. Gemensamt har vi arbetat med frågor som fokuserar på bland annat energieffektivisering, cirkulär ekonomi- och cirkulära lösningar, ekosystemtjänster och hantering av översvämningar.

Målet med förstudien är att identifiera vilka förutsättningar det finns för att skapa en stödstruktur för kreativa klimatsäkra lösningar inom stadsplanering, i området Västra Centrum i Hässleholm. En stödstruktur kan exempelvis vara en plattform som utgörs av en kunskapsbas, mallar, rutiner, nätverk med mera.

Via workshops, föreläsningar, intervjuer med deltagare och politiker samt studiebesök har vi gemensamt fått goda kunskaper för att arbeta vidare med stadsutvecklingen i Västra centrum.

Förstudien har medfinansierats av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU

Förstudien har pågått mellan 1 oktober 2022 – 30 september 2023

Läs mer om EU-projektet här

Västra Centrum

Klicka på bilden för att se filmen om Västra Centrum

Strukturplan för Västra centrum

En strukturplan som visar visionen för hur utvecklingen i Västra centrum kan se ut har tagits fram. Strukturplanen kan ses som ett vägledande dokument för exploatering, trafik och gestaltning samt bevarande av byggnader och miljöer. Detta kommer att ligga till grund för framtida planprogram och detaljplaner. Planeringsunderlaget är framtaget genom fördjupade studier av viktiga ämnesområden som exempelvis grönstrukturer, dagvatten och skyfall, trafik- och parkeringsfrågor, markförhållanden, buller och risker.

Strukturplanen ska hjälpa oss att vidareutveckla Västra centrum till en hållbar och attraktiv del av Hässleholm.

Läs mer om strukturplanen här

test

Detaljplaner i området

Nedan visas detaljplaner som pågår i området.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: