Hässleholms kommun

Planprogram Läreda 436:6 m.fl. (Ljungdala)

Planprogrammet syftar till att ta fram en struktur över hur mark, bebyggelse, vägnät, grönytor och sociala aspekter kan kopplas samman och användas. Planprogrammet ska också ligga till grund för framtida detaljplaner och annan utveckling inom Ljungdala. Förslag på åtgärder ska tas fram som leder till en effektivare markanvändning, att områdets strukturer tydliggörs, att funktionsseparationen i området minskar och att hållbarheten ökar.

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Planprogramsområdet ligger i den nordöstra delen av tätorten Hässleholm, mellan Norra Kringelvägen, Belevägen och Stobyvägen. Området är cirka 124 hektar stort och innehåller bostäder, stadsdelscentrum, skolor och grönområden.

Ljungdala är till stor del redan utbyggt men det bedöms vara möjligt att i planprogrammet utreda möjligheten att komplettera området med bebyggelse och att utveckla de allmänna ytorna.

I kommunens fördjupade översiktsplan för Hässleholms stad (antagen i kommunfullmäktige 2018) beskrivs Ljungdala som ett område där utveckling behövs för att omstrukturera området som präglas av det storskaliga, bilcentrerade planeringsideal som rådde under 1960- och 1970-talet.

I kommunens fördjupade översiktsplan beskrivs att tydligare strukturering av stråk och mötesplatser bör utarbetas. Likaså beskrivs det idag vara otydligt vad som är privat mark och vilka ytor som är offentliga. Området beskrivs kunna gynnas av en större variation av typ av bostäder och upplåtelseformer.

Detaljplaner i området

Nedan visas detaljplaner som pågår i området.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: