Hässleholms kommun

Björklunda

Hässleholms kommun ska påbörja nästa fas i utvecklingen av bostadsområdet Björklunda genom att i etapper bygga ut området. Den första etappen kommer möjliggöra fem bostadskvarter.

Under tiden utbyggnaden pågår kommer stora delar av området att vara avstängda för allmänheten. Hemsidan kommer att uppdateras med kompletterande information om detta inför att entreprenaden påbörjas. De första synliga åtgärderna kommer påbörjas på området 2025/2026.

Vad ska göras?

Den etapp som ska byggas härnäst ligger i den södra delen av stadsdelen Stattena och innebär:

  • Österåsgatan förlängs i sydlig riktning och öppnas upp mot Björklundavägen.
  • Lokalgatan Alkottegatan byggs ut.
  • ”Lilla torget” anläggs i områdets nordvästra hörn.
  • Gång-och cykelnätet byggs ut.
  • Förberedelse för byggnation av bostäder på fem kvarter.
  • Ledningsarbete parallellt med Österåsgatan.

För att undvika att byggtrafik ska gå genom befintliga bostadsområden kommer det att anläggas en byggväg från Södra Kringelvägen.

Tomter för småhus

Inom senare etapper av Björklunda finns ett antal villatomter. Kommunen tar inte emot intresseanmälningar för dessa.

Tomter för flerbostadshus

I dagsläget finns inga lediga kvarter för markanvisning. De byggherrar som tidigare tilldelats tomter för byggnation kommer att kontaktas under vintern och bli inbjudna till en ny dialog med kommunen om utbyggnadsplanerna.

Björklunda

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: