Hässleholms kommun

Garnisonen

Garnisonen är ett av Hässleholms större omvandlingsområden. Det ligger nära både stad och natur och har, genom sin historia som regementsområde, en unik karaktär. Målet är att Garnisonen på sikt ska innehålla en blandad stadsbebyggelse med radhus, flerfamiljshus och villor, men också lekplatser och mötesplatser, gång- och cykelvägar och ett levande centrum mitt i området.

Planprogrammet

Målet är att Garnisonen ska bli en stadsdel där det är tryggt och trivsamt att bo och vistas. Samtidigt ska den nya stadsdelen skapas på ett hållbart sätt.

Planprogrammet för Garnisonen har godkänts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan visar de stora penseldragen för hur området kan utvecklas på sikt. Det sträcker sig över flera decennier.

Framsida

En plan med flexibilitet

När kommunen planerar för hur Garnisonen ska formas har flexibilitet varit ett viktigt ledord. Vi vet inte idag hur framtidens bostadsbyggande kommer att se ut, vilka trender som kommer att råda eller vilka behov som uppstår.

Därför anger inte planprogrammet hur bostäderna ska byggas eller utformas. Det visar i stället en grundidé för hur området kan utformas. Planprogrammet gör det möjligt att anpassa sig efter framtida behov och trender.

Grundidén: en modern trädgårdsstad

Området ska utformas efter trädgårdsstadens principer, men i modern tappning och med flexibla och hållbara trafiklösningar. Målet är att bygga såväl villor som flerfamiljshus, så att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan välja att bo på Garnisonen.

Trädgårdsstadens principer

Huvuddragen i en trädgårdsstad är att det finns små och varierade kvarter där husen skapar tydliga gränser mot omgivningen. Stadsdelen Djupadal är exempelvis utformad enligt den här principen.

I en trädgårdsstad ska det också finnas:

  • små och stora mötesplatser
  • hus och allmänna platser som är omsorgsfullt gestaltade (vackra och ändamålsenliga)
  • en finmaskig gatustruktur där såväl bilar som cyklister, fotgängare och andra ska kunna färdas på ett tryggt sätt.
Garnisonens omvandling.

Garnisonens omvandling.

Garnisonens grönska

Garnisonen har ett nästintill unikt naturnära läge. Alldeles intill bebyggelsen finns område med vandringsleder och stigar. De kan knytas ihop med gatorna och gångvägarna på området. De många stigarna och grusvägarna som går ut från Garnisonen gör det enkelt att nå exempelvis slingor och olika vandringsleder mot Finjasjön, Hovdala och Hässleholmsgården.

Kulturmijlöer bevaras

Precis som naturen får ta plats på Garnisonsområdet, ska dess militära historia också få göra det. Värdefulla byggnader från regementstiden integreras med det nya. Det gör stadsdelen unik.

Ett levande centrum

Centralt på området, nära där flera viktiga vägar möts, planerar kommunen att skapa ett centrum där butiker och andra verksamheter kan etablera sig. Det skulle till exempel kunna vara vårdcentral, förskola, frisör och livsmedelsbutik. På det sättet skapas ett levande centrum där nya och gamla företag kan etablera sig samtidigt som Garnisonen få ett levande centrum och en naturlig mötesplats.

Grönområde ska finnas kvar

När planprogrammet godkändes i miljö- och stadsbyggnadsnämnden förtydligades beslutet med ett tillägg att området mot Hässleholmsgården, så långt det är möjligt, ska bibehållas som grönområde med bland annat motionsslingor.

Detaljplaner i området

Nedan visas detaljplaner som pågår i området.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: