Hässleholms kommun

Detaljplan för del av Vanneberga 2:80 samt 9:71

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett bostadsområde med en blandning av villatomter och marklägenheter. I området finns en del stenmurar som i möjligaste mån ska bevaras och det planeras också för parkmark som fyller sociala och ekologiska syften. Parkmarken kan även fördröja dagvatten vid skyfall.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, detta innebär samråd följt av granskning, därefter antar miljö- och stadsbyggnadsnämnden planen.

Syftet med samråd och granskning är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planarbetet bedöms kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2022 och handläggningstiden bedöms till 22–26 månader. Tidplanen kan komma att justeras beroende på om området hanteras i ett planområde för en större helhet eller inte.

Handläggare

Planarkitekt är Martin Tång

E-post: martin.tang@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: