Hässleholms kommun

Detaljplan för del av Stoby 6:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för industrier och naturändamål. Områdets ska även utvecklas med rastplatser och laddning av tunga elfordon.

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen bedöms kunna handläggas med utökat förfarande. Beslut om godkännande ska preliminärt ske i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen.

Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden tas inför uppdrag, samråd, granskning samt ett beslut om godkännande av planförslaget inför antagande. Kommunfullmäktige fattar beslut vid antagande.

Planarbetet bedöms kunna påbörjas under 3:e kvartalet 2023 och handläggningstiden bedöms till 36 månader.

Handläggare

Planarkitekt är Gabriella Borden

E-post: gabriella.borden@hassleholm.se

Tel. 0451-26 70 00

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: