Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska installeras där det finns risk för att olja, diesel och liknande kan hamna i avlopps- eller dagvattenbrunnen. Exempel på verksamheter där det kan behövas är verkstäder, bensinstationer och fordonstvättar. Även större parkeringsytor kan behöva oljeavskiljning.

Regelbundet underhåll

För att oljeavskiljaren ska rena det utgående avloppsvattnet från olja på ett effektivt sätt behöver du regelbundet underhålla och kontrollera den. Ansvaret ligger normalt på den verksamhet som använder oljeavskiljaren. Du bör regelbundet kontrollera oljeskiktets tjocklek, slamvolymen, larmfunktionen och, i vissa fall, provta utgående vatten. Underhåll, skötsel och kontroller bör journalföras. Tillverkarens rekommendationer för skötsel och underhåll bör användas som en grund och sedan anpassas utifrån verksamhetens behov. Oljeavskiljaren måste vara dimensionerad för den verksamhet du bedriver.


Töm minst en gång per år

Du bör tömma oljeavskiljaren minst en gång per år. Enligt standarden SS-EN 858-2 bör tömning av avskiljaren ske när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringskapaciteten för olja är fylld. Oljeavskiljarens överfyllnadslarm bör inte användas som signal på att det är dags att tömma oljeavskiljaren. När larmet aktiveras har det redan gått för lång tid mellan tömningarna. Efter tömning behöver oljeavskiljaren återfyllas med rent vatten. Automatiska avstängningsventiler bör kontrolleras och koalesatorn (eller annat filter) bytas eller rengöras.


Kunskap är viktigt

För att oljeavskiljaren ska fungera får inga kemikalier som kan lösa upp oljan hällas i den. Det är därför viktigt att du har kunskap om de tvättkemikalier som används. Exempel på lämpliga tvättkemikalier finns på Kemikaliesvepet.

Kemikaliesvepet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder andra medel bör du själv kontrollera att de är lämpliga för ändamålet.
Slam och olja från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall och får endast transporteras av någon som har tillstånd att transportera farligt avfall. Du är skyldig att kontrollera att transportören har ett sådant tillstånd.


Olika typer av oljeskiljare

Det finns olika sorters oljeavskiljare.

Principskiss gravimetrisk oljeavskiljare

Principskiss över en gravimetrisk oljeavskiljare.

Gravimetrisk oljeavskiljare

I en gravimetrisk oljeavskiljare sjunker slammet till botten medan oljan flyter ovanpå vattenytan. Slam och olja hålls kvar av en skärm när vattnet rinner ut. Oljelösande tvättmedel förstör funktionen eftersom oljedropparna blir för små för att separeras från vattenfasen. Det är viktigt att avskiljaren är tillräckligt stor och töms regelbundet för att oljan ska hinna skikta sig och avskiljas.

 

Oljeavskiljare med koalescensfilter

Oljeavskiljare med koalescensfilter

Koalescensavskiljare

I en koalescensavskiljare slås små oljedroppar samman i ett filter till större droppar som kan avskiljas. Den kräver regelbunden skötsel eller utbyte av filtret för att fungera.


Egenkontroll av oljeavskiljare

För att oljeavskiljarsystemet ska fungera väl är skötseln av anläggningen viktig. Det bör ingå i din egenkontroll. Grunden för de kontroller som behöver utföras hittar du i anvisningar från tillverkaren. Provtagning av utgående vatten visar om oljeavskiljaren fungerar som den ska.


Minst var sjätte månad

 • Kontrollera oljeskiktets tjocklek. Det finns olika sätt att göra detta. Man kan stryka vattenpasta på en pejlsticka eller använda ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil.
 • Kontrollera slamlagrets tjocklek. Det går att göra antingen med en sticka som förs ner i slamlagret eller med ett kontrollrör. I produktbladet för avskiljaren framgår det vid vilken tjocklek på slamskiktet oljeavskiljaren bör tömmas.
 • Funktionskontroll av larmet.
 • Kontroll av koalesatorns funktion.


Minst en gång om året

 • Töm oljeavskiljaren helt. Kom ihåg att återfylla den med rent vatten efter tömningen, annars finns det risk att olja följer med vattnet ut från avskiljaren.
 • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen.
 • Byt ut eller rengör koalesatorn.
 • Rengör provtagningsbrunn och eventuellt slamavskiljare (när den är en egen brunn och inte integrerad i avskiljaren).


Femårskontroller

Av standarden SS-EN 858-2 framgår att oljeavskiljare ska genomgå en besiktning minst vart femte år. Syftet är att kontrollera att oljeavskiljaren är tät och att den fungerar som den ska och renar spillvattnet från verksamheten tillräckligt väl.


Äldre oljeavskiljare som installerats före 2003 då standarden kom, behöver också besiktigas. Ju äldre en avskiljare är desto större är risken att den inte längre är tät eller på annat sätt inte fyller den funktion som krävs i dag. Besiktningarna görs av samma företag, men anpassas i de delar som är tillämpliga på den äldre avskiljaren. I vissa fall kan oljeavskiljaren vara så gammal att den behöver bytas ut för att klara reningskraven och då kanske en besiktning inte alltid är rätt. Rådgör med besiktningsföretaget innan du beställer kontroll.


Installation av oljeavskiljare

Innan du installerar en ny oljeavskiljare bör du noggrant fundera på vad oljeavskiljaren ska användas till. Korrekt dimensionering och lämplig modell är avgörande för funktionen. Normalt krävs en oljeavskiljare klass 1, vilket är en avskiljare med bättre rening. För klass 1 gäller att maximalt 5 mg olja per liter får släppas ut.


Dagvatten från ytor som inte riskerar att förorenas av olja bör inte ledas till oljeavskiljaren eftersom den då kan bli överbelastad.
Vid nybyggnation kan det vara värt att överväga behovet av ett golvavlopp. Går det att klara sig utan medför det minskad miljörisk, minskat arbete och en ekonomisk besparing. På samma sätt kan det ibland vara mest praktiskt att försluta befintliga avlopp om de inte behövs.


Tänk på att du kan behöva göra en bygganmälan innan du installerar oljeavskiljaren. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens byggavdelning i god tid innan.


Hässleholms Vatten ställer också krav

Hässleholms Vatten är huvudman för vatten och avlopp i kommunen. De har följande krav:

 • Verksamheter som hanterar olja och har kom-munalt avlopp i lokalen ska ha en oljeavskiljare.
 • Vid nyinstallation ska avskiljaren uppfylla klass 1 enligt SS-EN 858. Befintliga avskiljare ska minst uppfylla klass 2.
 • Föroreningar får inte släppas på avlopps- eller dagvattennätet enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning).


Skriv ut informationen på den här sidan

Informationsblad om oljeavskiljare Pdf, 411 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 411 kB)


Sidan uppdaterades