Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50



Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Rapporter, undersökningar och projekt

Finns det musslor i Finjasjön? Vilken status har sjöbotten? Vad ger provfiskningen?

Här finns svaren resultaten av arbetet som läggs ner på Finjasjön.

Årlig Finjasjörapport

Varje år låter Hässleholms kommun göra en limnologisk undersökning av Finjasjön. Mätningar görs i Finjasjön samt tillrinnande vattendrag. Finjasjörapporter har tagits fram sedan 2014.

 

Nätprovfiske i Finjasjön

Årligen utförs nätprovfiske i Finjasjön för att utvärdera status i och förändringar av fiskbeståndet.

 

Musselinventering

Hässleholms kommun har låtit ta fram en inventering av stormusslor i Finjasjön och dess till- och frånflöden.

LEVA-projekt 2018-2020

"Finjasjön- en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?"


I projektet, som finansieras med medel från Havs- och vattenmyndigheten, hoppas vi kunna identifiera de åtgärder som krävs för att nå god status i Finjasjön. Med tanke på det långvariga åtgärdsarbetet som bedrivits i Finjasjön och projektets fokus på både sjön och tillrinningsområdena, så bedöms projektet även bidra med värdefull erfarenhet för framtida åtgärdsarbete.

Erosionsrisk runt Finjasjön Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Sedimentundersökning och utvärdering av sedimentnäringsförhållanden och internbelastning av fosfor i Finjasjön Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Leader-LOVA 2012-2013

2012-2013 deltog Finjasjön och Bosarpasjön i ett internationellt Leader-LOVA-projekt gällande vårdfiske-fiskevård, tillsammans med sjöar i Finland och Ungern. Projektet blev mycket lyckat och även nominerat till The Nordic Baltic Leader Cooperation Award.

Sidan uppdaterades