Hässleholms kommun

Omklassning av livsmedelsverksamhet

År 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter under 2023 behöver lämna nya uppgifter för omklassning för att följa de nya reglerna.

Syftet med riskklassningen

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Uppgifter som omklassningen bygger på

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

Vad händer om jag inte lämnat in uppgifter?

Sista dag för att lämna in uppgifter var den 30 september. Om du inte lämnat in underlag för omklassning kommer miljö- och stadsförvaltningen att klassa verksamheten efter de uppgifter som redan finns.

Du får ett förslag på beslut från oss gällande omklassningen. Du har möjlighet att lämna synpunkter på det om du anser att det finns aspekter som vi inte tagit hänsyn till.

Därefter får du ett överklagningsbart beslut.

Beslutet gäller från 1 januari 2024

Beslut om din nya riskklassning börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, som visar hur många tillsynsbesök verksamheten får under 5 år.

Den nya riskklassningsmodellen tillämpas från och med januari 2024 och ersätter den nuvarande riskklassningsmodellen.

Efterhandsdebitering

Din riskklass avgör hur många kontroller du får per år. Själva kontrollerna kan sedan ta olika lång tid beroende på hur väl verksamheten följer lagstiftningens krav och om inspektören hittar någon avvikelse.

När miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen planerar kontrollen utgår vi från riktvärden som Livsmedelsverket tagit fram. Riktvärdena visar hur lång tid en genomsnittlig kontroll tar om inga avvikelser hittas.

Den faktiska kontrollen kan ta både längre och kortare tid än riktvärdet. Du som företagare betalar i efterhand för den faktiska tid som kontrollen av just din verksamhet har tagit.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: