Hässleholms kommun

Anmälningspliktiga ändringar

Om du ska ändra en avloppsanläggning med vattentoalett, och åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning, måste du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Anmäl om förutsättningarna ändras

En åtgärd som enbart förändrar förutsättningarna för rening av avloppsvattnet utan att ändra teknik eller lokalisering är alltså anmälningspliktig.

Det här kan vara väsentlig ändring

Vad som är en väsentlig ändring bedöms i relation till belastningen på den befintliga anläggningen. Såväl en ökning som en minskning av belastningen kan betraktas som en väsentlig ändring. Exempel på åtgärder kan vara att:

 • lägga nya infiltrationsrör i en infiltrationsanläggning
 • tillsätta kemikalier eller mikroorganismer som har som syfte att förändra avloppsvattnets sammansättning
 • ansluta urin från en urinseparerande torrtoalett
 • ansluta bubbelbad eller större badkar utan utjämningsanordning
 • ansluta en hemmafrisersalong
 • installera en matavfallskvarn
 • ändra från bostad till exempelvis vandrarhem
 • utöka en verksamhet vid till exempel skola
 • ansluta till exempel ett attefallshus som hyrs ut under halva året.

Observera att om det handlar om en större anläggning som har en högre belastning än några enstaka fastigheter så är det inte säkert att ovanstående förändringar innebär vare sig väsentlig ändring av mängd eller sammansättning.

Därför ska du anmäla

Syftet med anmälningsplikten är framförallt att ge oss möjlighet att förhindra att ändringar i anläggningen, eller i det vatten som tillförs, påverkar anläggningens livslängd och funktion. Vilket i sin tur gynnar såväl dig med eget avlopp som miljön. Det ger också oss möjlighet att uppmärksamma om den planerade ändringen eventuellt är tillståndspliktig eller om den anmälda renoveringen av en gammal anläggning inte kommer att leda till att anläggningen uppfyller kraven i miljöbalken. Ett exempel på det senare kan vara om en äldre anläggning avses uppdateras med samma föråldrade teknik som då den anlades.

Din anmälan ger viktig information

Vi kan utan anmälningsplikten inte heller avråda från onödiga investeringar, såsom kompletterande reningsteknik, som kanske inte behövs. Om anläggningen renoveras, och till exempel allt bäddmaterial byts ut, så är det också en viktig information som kan påverka vår bedömning av anläggningen i framtiden. Framförallt vad gäller livslängd och reningsfunktion för markbaserade anläggningar. Det är alltså en fördel att en anmälan görs och att sådan information om anläggningen sparas hos oss.

Notera att punktlistan ovan med exempel på omständigheter som skulle kunna innebära anmälningsplikt inte säger någonting om bedömningen av en anmälan.

Så gör du en anmälan

Skicka följande information till oss (helst via miljo@hassleholm.se):

 • vilken avloppsanläggningen gäller det (fastighetsbeteckning och adress)
 • kontaktuppgifter till den som är ansvarig för avloppsanläggningen (e-post och telefon (dagtid))
 • beskrivning av planerad åtgärd
 • hur du bedömer att anläggningen är dimensionerad för planerad belastning.

Du kan behöva anlita va-konsult

Det kan vara svårt att själv bedöma att anläggningen är dimensionerad för planerad belastning så du kan behöva anlita va-konsult. Det finns oftast endast begränsat underlag om förutsättningarna på platsen och hur anläggningen är dimensionerad för äldre anläggningar.

Avgift för handläggning

Du kan se avgiften på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Vanliga frågor och svar

Får jag installera avfallskvarn?

Vi kommer att förbjuda åtgärden då det strider mot hushållningsprincipen och kretsloppsprincpen, och sorteringskraven i renhållningsföreskrifterna. Sannolikt är anläggningen inte heller dimensionerad för belastningen.

Naturvårdsverket om hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen Länk till annan webbplats.

Renhållningsföreskrifter för Hässleholms kommun (i 9 § anges att matavfall ska sorteras ut)

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: