Hässleholms kommun

Grundvatten

Allt vatten cirkulerar i ett kretslopp. Vatten från hav, sjöar och vattendrag avdunstar till atmosfären och faller sedan ner som regn eller snö. Vattnet rör sig därefter genom mark, sjöar och vattendrag tills det når havet.

Grundvattennivåer

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider, och även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.

Hushåll med grundvattnet

I Hässleholms kommun består det kommunala dricksvattnet av grundvatten. Grundvattnet är inte bara viktigt som livsmedel för människor, utan är också av stor betydelse för växter och djur, för vissa industrier och som bevattning i jordbruket. Vattnet är en mycket viktig resurs som vi måste hushålla med på lång sikt.

Nationella mål och direktiv

Enligt miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” ska grundvattnet ge en säker och hållbar försörjning av dricksvatten, samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Arbetet med miljökvalitetsmålet är kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär att EU:s medlemsländer tar fram mål och åtgärdsprogram som ska se till att statusen på ländernas vattenförekomster ska bevaras eller förbättras.


Myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, har hand om frågor som rör grundvattnet i Sverige. SGU ansvarar för arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet. Myndigheten ska också vara ett stöd för de fem olika vattenmyndigheterna. De ansvarar i sin tur för Sveriges genomförande av vattendirektivet.

Sveriges geologiska undersökning, SGU Länk till annan webbplats.

Skydd av grundvatten

Hässleholms kommun arbetar på olika sätt för att skydda grundvattnet. Bland annat har kommunen gjort vattenskyddsområden vid de flesta av de större vattentäkterna. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn på enskilda och kommunala avloppsanordningar, lantbruk och andra verksamheter som kan påverka grundvattnet.

Vattenskyddsområden

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: