Hässleholms kommun

Eget avlopp

Små avloppsanläggningar behöver skötas om och ses över för att fungera. Som fastighetsägare har du ansvar för att ditt avlopp är godkänt. Titta till din avloppsanläggning och gör åtgärder tidigt. Då förlänger du dess livslängd och sparar samtidigt pengar.

Vi handlägger din ansökan

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för små avloppsanläggningar och handlägger också anmälningar och ansökningar om tillstånd.

Vår skyldighet

Vi är skyldiga att ta fram en behovsutredning som beskriver vilken tillsyn som behövs i kommunen och en tillsynsplan som visar hur denna tillsyn kommer att utföras. Tillsynen ska ske i nödvändig utsträckning och ska kontrollera så att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs. Vi har också ansvar att rätta till brister och olägenheter. Vilka åtgärder som behövs i sådana ärenden avgörs genom en rimlighetsavvägning i varje enskilt fall. Detta framgår av miljöbalken.

Du kan anmäla ett dåligt avlopp

Den som anser att en fastighet har en dålig avloppsanläggning som orsakar ett problem för miljö och/eller hälsa kan informera miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen om detta.

Vi har en skyldighet att hantera ett sådant klagomål och att fatta beslut i ärendet. Innan vi tar ett beslut informerar vi, som huvudregel, den som berörs av beslutet. Ibland kan beslutet överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län.

Det är många andra myndigheter som också hanterar frågor om små avloppsanläggningar. Du kan läsa mer om ansvarsfördelningen på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats.

Vem gör vad när det gäller små avloppsanläggningar Länk till annan webbplats.

Otillräcklig rening leder till övergödning

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av våra vatten. Det innebär också en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

Många enskilda avlopp i kommunen

Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det år 2019 nästan 5 800 enskilda avlopp med ansluten vattentoalett i Hässleholms kommun. Många av dessa avlopp leder enbart bort avloppsvattnet istället för att rena det.

VA-utbyggnad

Kommunens plan är att bygga ut kommunalt avlopp enligt följande:

År som bebyggelsen kan anslutas

Område

2023

Laxbro, Orelyckan

Vitsippan och Barnens by

2028

Gulastorp
Hallarna och Nilstorp
Lilla Dalsjö

2038

Dalsjö (etapp 3)
Gundrastorp och Havraljunga
Hörja
Ignaberga stationssamhälle
Lillaskog
Troedstorp och Attarp

Tänk på att planen inte är juridiskt bindande samt att du kan behöva kontrollera planerat verksamhetsområde för att veta om planen är att den specifika fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet.

Så bedömer du ditt avlopp

Du kan själv göra en bedömning av din avloppsanläggning med hjälp av följande information:

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Testa ditt avlopp (Avloppsguiden) Länk till annan webbplats.

Mer information

Wastewater treatment finns information på engelska Länk till annan webbplats..

Vanliga frågor om eget avlopp

Med nuvarande takt kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att ha kontrollerat ditt avlopp senast 2026 (om vi inte har kontrollerat avloppsanläggningen sedan 2009 eller bedömt att ingen kontroll är nödvändig). Exakt vilket år din avloppsanläggning kontrolleras kan vi inte svara på då vi inte planerar så.


När alla avloppsanläggningar inventerats, alltså senast 2026, kommer kontrollerna att ske utifrån riskklassning. Intervallet blir då sannolikt mellan 3-20 år. De flesta anläggningar får sannolikt ett tillsynsintervall på 10 år.


Om du har en anläggning med skötselkrävande teknik (exempelvis kemisk fällning, minireningsverk eller fosforfilter) kan vi komma att kontrollera din anläggning innan 2026 och med kortare intervall.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kontrollerar inte avloppsanläggningar utifrån förfrågningar men se svaret på frågan När kommer kommunen och kontrollerar mitt avlopp?

Ja, du kan själv göra en bedömning av din avloppsanläggning med hjälp av information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats..

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen via kontaktcenter för att få svar på din fråga.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: kontaktcenter@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: