Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Vår skog

Hässleholms kommun äger och förvaltar cirka 2000 hektar skogsmark. Marken ska vara en tillgång för kommuninnevånarna för rekreation, friskvård, naturupplevelser och biologisk mångfald.

Skog nära tätorterna

Vår mark är koncentrerad runt de olika tätorterna, vilket innebär att större delen av skogsinnehavet benämns som tätortsnära. Det innebär att skogen ligger inom en kilometer från tät bebyggelse eller skog som allmänheten använder regelbundet.


I skogsinnehavet ingår även Ubbalts naturreservat vid Vittsjön. Området sköts enligt en skötselplan som Länsstyrelsen utfärdat, samt ett Natura 2000-område vid sjön Bjärlången.


Hovdala-Mölleröd skog och naturområde med del av Finjasjön, ägs och förvaltas av det helägda kommunala industribyggnadsbolaget HIBAB.


Certifierad skog

Skogsinnehavet är certifierat enligt både FSC® C015573 och PEFC™. Detta innebär att alla åtgärder som utförs och alla entreprenörer som arbetar inom kommunens skogsmark, uppfyller de krav som ställs i certifieringarna.


Grön skogsbruksplan

Vi använder en grön skogsbruksplan, framtagen med hjälp av Skogsstyrelsen. I planen läggs, förutom de ordinarie kriterierna för en grön skogsbruksplan, förslag som tar hänsyn till rekreation och kulturmiljövård.

Vi gallrar och röjer några av kommunens natur- och skogsområde i södra Hässleholm och Tormestorp. Gallringen utförs av Sydved AB och är ett viktigt arbete för att bevara naturvärden och skapa en ökad trygghetskänsla för boende och motionärer.


Arbetet pågår under 2020. Resterna efter avverkningen tas bort där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.


Vi tar alltid största möjliga hänsyn till boende, friluftsliv och naturvård. För allas säkerhet är det viktigt att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar.


Här kan du se kartor och åtgärdsförslag, de är i enlighet med den aktuella skogsbruksplanen. Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC®/PEFC™.


Karta över åtgärder Hässleholm Syd 2020PDF (pdf, 2 MB)

Karta över åtgärder Tormestorp-Hallarna 2020PDF (pdf, 4 MB)

Informationskarta Södra Hässleholm-Tormestorp 2020PDF (pdf, 4 MB)

Informationskarta Tormestorp 9:21PDF (pdf, 481 kB)

Sydved AB gallrar, röjer samt slutavverkar och föryngar vissa av kommunens natur- och skogsområden i Sösdala under 2020, i enlighet med vår skogsbruksplan. Arbetet görs för att bevara naturvärden, öka möjligheter till friluftsliv och göra det tryggare för allmänheten.


Även miljövårdande åtgärder efter Skogsstyrelsens rådgivning och med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, görs i Vannarödsskogen. Arbetet görs både maskinellt och manuellt under dagtid.


Kommunen tar alltid största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och boende. Vi ber allmänheten respektera varningsskyltar i områdena och även tillfälligt avstängda vägar.


Resterna efter avverkningen blir borttagna där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.


Informationskarta över skogåtgärder i Sösdala 2020PDF (pdf, 3 MB)

Skogsåtgärder per avdelningPDF (pdf, 121 kB)

Rådgivningskvitto över VannarödsskogenPDF (pdf, 3 MB)

Karta över respektive skogsåtgärdPDF (pdf, 2 MB)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings logotyp.

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Ida Forsberg

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.