Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Vår skog

Hässleholms kommun äger och förvaltar cirka 2 000 hektar skogsmark. Marken ska vara en tillgång för kommuninnevånarna för rekreation, friskvård, naturupplevelser och biologisk mångfald.

Skog nära tätorterna

Vår mark är koncentrerad runt de olika tätorterna, vilket innebär att större delen av skogsinnehavet benämns som tätortsnära. Det innebär att skogen ligger inom en kilometer från tät bebyggelse eller skog som allmänheten använder regelbundet.


I skogsinnehavet ingår även Ubbalts naturreservat vid Vittsjön. Området sköts enligt en skötselplan som Länsstyrelsen utfärdat, samt ett Natura 2000-område vid sjön Bjärlången.


Hovdala-Mölleröd skog och naturområde med del av Finjasjön, ägs och förvaltas av det helägda kommunala industribyggnadsbolaget HIBAB.


Certifierad skog

Skogsinnehavet är certifierat enligt både FSC® C015573 och PEFC™. Detta innebär att alla åtgärder som utförs och alla entreprenörer som arbetar inom kommunens skogsmark, uppfyller de krav som ställs i certifieringarna.


Grön skogsbruksplan

Vi använder en grön skogsbruksplan, framtagen med hjälp av Skogsstyrelsen. I planen läggs, förutom de ordinarie kriterierna för en grön skogsbruksplan, förslag som tar hänsyn till rekreation och kulturmiljövård.

Vi gallrar och röjer några av kommunens natur- och skogsområde i södra Hässleholm och Tormestorp. Gallringen utförs av Sydved AB och är ett viktigt arbete för att bevara naturvärden och skapa en ökad trygghetskänsla för boende och motionärer.


Arbetet pågår under 2020. Resterna efter avverkningen tas bort där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.


Vi tar alltid största möjliga hänsyn till boende, friluftsliv och naturvård. För allas säkerhet är det viktigt att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar.


Här kan du se kartor och åtgärdsförslag, de är i enlighet med den aktuella skogsbruksplanen. Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC®/PEFC™.


Karta över åtgärder Hässleholm Syd 2020 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Karta över åtgärder Tormestorp-Hallarna 2020 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Informationskarta Södra Hässleholm-Tormestorp 2020 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Informationskarta Tormestorp 9:21 Pdf, 481 kB. (Pdf, 481 kB)

Sydved AB gallrar, röjer samt slutavverkar och föryngar vissa av kommunens natur- och skogsområden i Sösdala under 2020, i enlighet med vår skogsbruksplan. Arbetet görs för att bevara naturvärden, öka möjligheter till friluftsliv och göra det tryggare för allmänheten.


Även miljövårdande åtgärder efter Skogsstyrelsens rådgivning och med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, görs i Vannarödsskogen. Arbetet görs både maskinellt och manuellt under dagtid.


Kommunen tar alltid största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och boende. Vi ber allmänheten respektera varningsskyltar i områdena och även tillfälligt avstängda vägar.


Resterna efter avverkningen blir borttagna där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.


Informationskarta över skogåtgärder i Sösdala 2020 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Skogsåtgärder per avdelning Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121 kB)

Rådgivningskvitto över Vannarödsskogen Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Karta över respektive skogsåtgärd Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

På uppdrag av Tekniska Förvaltningen kommer Sydved AB att utföra miljövårdande skötsel av natur/skogsområde i Ringparken, samt mellan Slåttervägen och Snidarevägen under vintern 2021 enligt bifogade kartor.

Åtgärder och omfattning kan dock komma att justeras och ändras under arbetets gång.

Alla åtgärder är planerade för att på kort och lång sikt bevara och öka natur- och rekreationsvärdena inom kvarters- och tätortsnära natur, samt öka trygghetskänslan hos allmänheten. Arbetena kommer att utföras både maskinellt och manuellt under dagtid.


Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC® och PEFC™ och allt arbete som görs är i enlighet med dessa regelverk. Största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och närboende kommer att iakttas.

Avverkningsrester kommer att tas bort där det är praktiskt möjligt inom kvartersnära områden och där det behövs för det rörliga friluftslivet.

I samband med arbetena kan olägenheter för allmänheten uppstå som vi ber om överseende med.

För allas säkerhet ber vi allmänheten att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar i samband med arbetena.


Vid frågor kontakta:

Parkingenjör Christer Söderling, 0451-26 82 59

Sydved Håkan Björk, 070-213 45 05


Informationskarta över gallring Bjärnum Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 100 kB)


På uppdrag av Tekniska Förvaltningen kommer Sydved AB att utföra miljövårdande skötsel av natur/skogsområde mellan Skogsstigen och Östra Tvärgatan vintern 2021 enligt bifogade kartor. Åtgärder och omfattning kan dock komma att justeras och ändras under arbetets gång.


Alla åtgärder är planerade för att på kort och lång sikt bevara och öka natur- och rekreationsvärdena inom kvarters- och tätortsnära natur, samt öka trygghetskänslan hos allmänheten. Arbetena kommer att utföras både maskinellt och manuellt under dagtid.


Kommunens skogsinnehav är certifierat enligt FSC® och PEFC™ och allt arbete som görs är i enlighet med dessa regelverk. Största möjliga hänsyn till naturvård, friluftsliv och närboende kommer att iakttas.

Avverkningsrester kommer att tas bort där det är praktiskt möjligt inom kvartersnära områden och där det behövs för det rörliga friluftslivet.

I samband med arbetena kan olägenheter för allmänheten uppstå som vi ber om överseende med.

För allas säkerhet ber vi allmänheten att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar i samband med arbetena.

Vid frågor kontakta:

Parkingenjör Christer Söderling, 0451-26 82 59

Sydved Håkan Björk, 070-213 45 05


Informationskarta över gallring Hästveda Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 180 kB)


Vi gallrar och röjer några av kommunens natur- och skogsområde i nordvästra Hässleholm enligt vår gröna skogsbruksplan. Gallringen utförs av Sydved AB och är ett viktigt arbete för att bevara naturvärden och skapa en ökad trygghetskänsla för boende och motionärer.

Arbetet påbörjas under sensommaren 2021 och kommer att pågå under hösten. Resterna efter avverkningen tas bort där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.


Vi tar alltid största möjliga hänsyn till boende, friluftsliv och naturvård. För allas säkerhet är det viktigt att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar.


Här kan du se kartor och åtgärdsförslag.


Information Hässleholm nordväst Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Karta Hässleholm nordväst Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

Åtgärder Hässleholm nordväst Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings logotyp.

Sidan uppdaterades