Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Bygglovets olika steg

Vad händer när du skickar in en bygglovsansökan till kommunen? Vilka handlingar ska med och får dina grannar lämna synpunkter? Hur lång tid tar det innan du får börja bygga?


Från ansökan till beslut och byggstart

I menyn nedan kan du läsa om processen från ansökan till färdigt beslut och vad det kostar.

Så hanterar vi din ansökan

När ansökan kommer in datumstämplar och diarieför vi den. Sedan skickar vi en bekräftelse till dig om att din ansökan registrerats. Om någon annan än fastighetsägaren sökt bygglov skickar vi även en underrättelse till fastighetsägaren om att ett ärende kommit in till oss.


Vid behov besöker vi din fastighet och mäter in samtliga byggnader för att uppdatera kommunens karta inför handläggningen av ditt ärende. Vi skickar inte ut särskild information om detta besök i förväg. Besöket sker alltså obokat, vanligtvis inom en vecka från att vi fått din ansökan.


Vilka handlingar ska med?

Vilka handlingar du ska skicka med ansökan beror på vad du planerar att göra. Oftast behöver du skicka med:

situationsplan

fasadritning

planritning

sektionsritning


Några tips:

 • Kolla upp vad som gäller för just din fastighet i detaljplanekartan. Detaljplanekarta
 • Ritningar ska vara på vitt papper, skalenliga och måttsatta (byggnadens mått och avstånd från gränser). Alla handlingar som behövs för det du önskar bygga ska finnas med.
 • Det är viktigt att ritningarna har ett ritningshuvud som redovisar fastighetsbeteckning, skalstock och vad ansökan gäller.
 • Ritningarna får gärna även innehålla ett ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Ritningarna ska tydligt visa vilken åtgärd du avser att göra.

Handläggare granskar

Efter att ditt ärende registrerats går en handläggare igenom ärendet och bedömer om det är komplett eller om du behöver komplettera med något. Därefter kontrolleras om ditt ärende stämmer överens med gällande detaljplan samt andra bestämmelser och riktlinjer.


Följ ditt ärende

Så snart vi registrerat ditt ärende kan du följa vad som händer via e-tjänsten. Du får information via e-post när:

 • Handläggaren har granskat ditt ärende och bedömt om det är komplett eller om kompletteringar krävs.
 • Ett beslut har fattats i ditt ärende.


Hur lång tid tar det?

Du ska få beslut inom 10 veckor från det att handläggaren bedömde att ärendet var komplett.

I särskilda fall kan dock handläggningen förlängas med ytterligare 10 veckor.


Hur mycket kostar det?

Avgifterna för olika åtgärder baseras på en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om.

Du kan läsa mer om avgifter för bygglov här.

Exempel på avgifter och taxor 2022 Öppnas i nytt fönster.


Grannar kan behöva höras

I de fall din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan, eller om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område, kan dina grannar få möjlighet att komma med synpunkter.

Ibland får även andra myndigheter och remissinstanser lämna synpunkter innan beslut fattas i ärendet.

Beviljat, avslaget, avvisat?

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslut grundar sig i lagar, översiktsplan och detaljplaner för Hässleholms kommun. I bedömningen vägs det in hur byggnationen passar in estetiskt och praktiskt i miljön.


Vem beslutar om lov?

Det är oftast handläggare på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som tar beslut i bygglovsärenden, men några ärenden går till miljö- och stadsbyggnadsnämnden där politiker beslutar.

Det kan till exempel vara när grannar motsatt sig förslaget eller när det handlar om bygglov som får stor påverkan på omgivningen.

Du som sökande har i dessa fall möjlighet att föra en dialog med handläggaren innan ärendet går till nämnd eller dra tillbaka din ansökan


Beviljat lov

Om ingen berörd part har kommit med invändningar, och om alla förutsättningar för positivt beslut finns, beviljas ditt lov.

Beslutet betyder att åtgärden du sökt lov för är godkänd. Observera att det inte är ett besked om att du får börja bygga. För det krävs ett startbesked.

Vid mindre byggnationer får du startbesked samtidigt som lovet.

Vid större byggnationer krävs ett tekniskt samråd och då får du istället en kallelse till detta.


Även grannar informeras

När ett lov beviljas får även berörda grannar och myndigheter information om det.

De grannar som haft invändningar meddelas beslutet genom förenklad delgivning.

De kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag de anses delgivna.


Post- och Inrikes Tidningar

Alla lovbeslut publiceras dessutom i Post- och Inrikes Tidingar (PoIT). Publiceringen (kungörelsen) sker i samband med att lovbeslutet skickas till alla berörda. Personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i PoIT.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Då går det alltså inte längre att överklaga och beslutet gäller.


Viktigt följa beslutet

För att din byggnation ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de underlag som ligger till grund för lovbeslutet.

Du måste börja bygga inom två år från lovbeslutet vann laga kraft. Du måste också färdigställa byggnationen inom fem år. Har du inte påbörjat byggarbetet inom två år upphör bygglovet att gälla.


Byggnationen kan börja

Två saker måste ha skett innan du börjar bygga:

 • Du har fått startbesked
 • Beslutet om lov har publicerats i PoIT och det har gått fyra veckor sedan kungörelsen.


Efter de fyra veckorna kan du börja bygga på egen risk även om beslutet inte vunnit laga kraft.

Tekniskt samråd

Efter beviljat lov kallas du som byggherre tillsammans med din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd av en byggnadsinspektör på byggavdelningen. På det tekniska samrådet går ni igenom hur byggprojektet ska genomföras. Den kontrollansvarige går igenom vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar.


Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.


Startsbesked

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen liksom eventuella villkor för att få påbörja arbetet.

Det är nu som arbetet kan påbörjas i praktiken.


Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet bestäms om och hur många arbetsplatsbesök som behövs.

Vid arbetsplatsbesöken får byggnadsinspektören information av den kontrollansvarige om projektets gång och kontroller. Byggnadsinspektören skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket och skickar det till byggherren och den kontrollansvarige.


Slutsamråd

När byggåtgärderna har avslutats hålls ett slutsamråd.

Detta gäller vid större byggprojekt med tekniskt samråd.

Slutsamråd hålls ute på plats och då redovisar byggherren med hjälp av kontrollansvarig att projektet genomförts i enlighet med lov- och startbeskedet.


Slutbesked

Du får normalt inte flytta in i ditt hus förrän du fått ett slutbesked. För att slutbesked ska kunna ges måste de åtgärder som du har angett i lovsansökan vara slutförda.

Avgifter

Hässleholms kommun tar ut en avgift för att behandla ditt ärende. Det kan vara bygglovsansökan, anmälan om åtgärd, beställning av kartor och mätningstjänster.


Det är kommunfullmäktige i Hässleholms kommun som beslutat om taxan.


Du får en faktura från kommunen efter beslut om bygglov. En avgift tas ut för alla beslut, det gäller alltså även beslut om avslag och avvisade ansökningar.


Tjänster som kostar extra

Du behöver betala för eventuella övriga tjänster som har med bygglovet eller anmälan att göra:

 • Nybyggnadskartor.
 • Planarbete.
 • Lägeskontroll.
 • Utstakning av byggnader.


Exempel på Avgifter och taxor 2022 Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades