Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Avgifter och taxor

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan samt för ny­byggnadskarta, lägeskontroll, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek­niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.


Byggnadsnämnden tar ut avgift enligt en taxa som är beslutad av fullmäktige.

Här följer några exempel på avgifter för bygglov, anmälan, utstakning och planbesked.

Åtgärd

Avgift 2018

Strandskyddsdispens

9 100 kr

Bygglov, villa 170 m² planenligt inom detaljplan.

20 444 kr

Bygglov, villa 170 m² utom detaljplan +avgift för kommunicering med 8 sakägare.

23 993 kr

Bygglov, tillbyggnad av villa 40 m², planenligt inom dp.

5 975 kr

Bygglov, garage 40 m², planenligt inom dp.

3 723 kr

Bygglov, inglasning av uteplats (uterum)

3 109 kr

Bygglov, planenligt plank vid bostadshus, placering ej nära tomtgräns

2 189 kr

Bygglov, enkel, oisolerad industrihall för ouppvärmt lager, 1000 m², planenligt inom dp.

46 652 kr

Anmälan, uppförande av lovbefriad komplementbyggnad max 25 m²
(ej bostad)

3 455 kr

Anmälan, lovbefriad tillbyggnad av bostadshus, max 15 m²

3 455 kr

Nybyggnadskarta, villatomt

5 376 kr

Kommunicering med berörda sakägare vid planavvikelse m.m. 
1 utskick till 12 personer

2 730 kr

Planbesked, ändring av markanvändning

9 100 - 18 200 kr

 

Sidan uppdaterades 2018-10-12 av Robert Samuelsson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun