Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Avgifter och taxor

Plan- och bygglagen ger möjlighet för miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan. Det gäller även avgift för ny­byggnadskarta, lägeskontroll, framställning av arkivbeständiga handlingar samt andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Beslutad av fullmäktige

Avgifterna kan gälla planbesked, villkors- och ingripandebesked, tek­niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

Taxan är beslutad av fullmäktige.

Exempel på avgifter för bygglov, anmälan, utstakning och planbesked.

Åtgärd

Avgift 2020

Strandskyddsdispens

10 406 kr

Bygglov, villa 170 m² planenligt inom detaljplan.

23 166 kr

Bygglov, villa 170 m² utom detaljplan +avgift för kommunicering med 8 sakägare.

27 082 kr

Bygglov, tillbyggnad av villa 40 m², planenligt inom dp.

6 816 kr

Bygglov, garage 40 m², planenligt inom dp.

5 540 kr

Bygglov, inglasning av uteplats (uterum)

3 538 kr

Bygglov, planenligt plank vid bostadshus, placering ej nära tomtgräns

2 332 kr

Bygglov, enkel, oisolerad industrihall för ouppvärmt lager, 1000 m², planenligt inom dp.

52 484 kr

Anmälan, uppförande av lovbefriad komplementbyggnad max 25 m²
(ej bostad)

3 055 kr

Anmälan, lovbefriad tillbyggnad av bostadshus, max 15 m²

2 600 kr

Nybyggnadskarta, villatomt

6 244 kr

Kommunicering med berörda sakägare vid planavvikelse m.m. 
1 utskick till 12 personer

2 838 kr

Planbesked, ändring av markanvändning

9 460 - 18 920 kr


Sidan uppdaterades