Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Avgifter och taxor

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Vardagar 10.00-12.00

  • Ingen giltig användare vald.

Plan- och bygglagen ger möjlighet för miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan. Även en avgift för ny­byggnadskarta, lägeskontroll, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek­niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut avgift enligt en taxa som är beslutad av fullmäktige.

Här följer några exempel på avgifter för bygglov, anmälan, utstakning och planbesked.

Åtgärd

Avgift 2019

Strandskyddsdispens

9 300 kr

Bygglov, villa 170 m² planenligt inom detaljplan.

20 863 kr

Bygglov, villa 170 m² utom detaljplan +avgift för kommunicering med 8 sakägare.

24 043 kr

Bygglov, tillbyggnad av villa 40 m², planenligt inom dp.

6 106 kr

Bygglov, garage 40 m², planenligt inom dp.

3 399 kr

Bygglov, inglasning av uteplats (uterum)

3 177 kr

Bygglov, planenligt plank vid bostadshus, placering ej nära tomtgräns

2 192 kr

Bygglov, enkel, oisolerad industrihall för ouppvärmt lager, 1000 m², planenligt inom dp.

44 986 kr

Anmälan, uppförande av lovbefriad komplementbyggnad max 25 m²
(ej bostad)

2 855 kr

Anmälan, lovbefriad tillbyggnad av bostadshus, max 15 m²

2 400 kr

Nybyggnadskarta, villatomt

5 580 kr

Kommunicering med berörda sakägare vid planavvikelse m.m. 
1 utskick till 12 personer

2 790 kr

Planbesked, ändring av markanvändning

9 300 - 18 600 kr


Sidan uppdaterades 2019-10-16