Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Avgifter och taxor

Plan- och bygglagen ger möjlighet för miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan. Det gäller även avgift för ny­byggnadskarta, lägeskontroll, framställning av arkivbeständiga handlingar samt andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Beslutad av fullmäktige

Avgifterna kan gälla planbesked, villkors- och ingripandebesked, tek­niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

Taxan är beslutad av fullmäktige.

Exempel på avgifter för bygglov, anmälan, utstakning och planbesked.

Åtgärd

Avgift 2021

Strandskyddsdispens

10 472 kr

Bygglov, villa 170 m² planenligt inom detaljplan (dp).

23 304 kr

Bygglov, villa 170 m² utom detaljplan +avgift för kommunicering med 8 sakägare.

27 245 kr

Bygglov, tillbyggnad av villa 40 m², planenligt inom dp.

6 859 kr

Bygglov, garage 40 m², planenligt inom dp.

3 753 kr

Bygglov, inglasning av uteplats (uterum), planenligt inom dp.

3 560 kr

Bygglov, planenligt plank vid bostadshus, placering ej nära tomtgräns (utan kommunicering med granne)

2 195 kr

Bygglov, enkel, oisolerad industrihall för ouppvärmt lager, 1000 m², planenligt inom dp.

50 351 kr

Anmälan, nybyggnad lovbefriad komplementbyggnad max 25 m² (ej bostad)

3 055 kr

Anmälan, lovbefriad tillbyggnad av bostadshus, max 15 m²

2 600 kr

Anmälan, installation av eldstad

1 309 kr

Nybyggnadskarta, villatomt

6 283 kr

Kommunicering med berörda sakägare vid planavvikelse m.m. 1 utskick till 12 personer

2 856 kr

Planbesked, ändring av markanvändning

9 520 - 19 040 krI ovanstående avgiftsexempel ingår kungörelse av beslut i PoIT samt avgift för lägeskontroll i de ärende där det krävs.


Då detta endast utgör exempel beräknade med vissa förutsättningar kan den faktiska avgiften ibland skilja sig från ovanstående uträkning om prövningen till exempel medför flera remissutskick till myndighet eller granne. Vill du i samband med inlämnad ansökan få besked om hur stor avgiften kommer att bli för just din ansökan är du välkommen att höra av dig till byggavdelningen.


Sidan uppdaterades