Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till:

Avgifter och taxor

Telefontid:

Vardagar 10.00-12.00

Telefonnummer:

0451-26 67 50

  • Ingen giltig användare vald.

Plan- och bygglagen ger möjlighet för miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan. Även en avgift för ny­byggnadskarta, lägeskontroll, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek­niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut avgift enligt en taxa som är beslutad av fullmäktige.

Här följer några exempel på avgifter för bygglov, anmälan, utstakning och planbesked.

Åtgärd

Avgift 2019

Strandskyddsdispens

10 406 kr

Bygglov, villa 170 m² planenligt inom detaljplan.

23 166 kr

Bygglov, villa 170 m² utom detaljplan +avgift för kommunicering med 8 sakägare.

27 082 kr

Bygglov, tillbyggnad av villa 40 m², planenligt inom dp.

6 816 kr

Bygglov, garage 40 m², planenligt inom dp.

5 540 kr

Bygglov, inglasning av uteplats (uterum)

3 538 kr

Bygglov, planenligt plank vid bostadshus, placering ej nära tomtgräns

2 332 kr

Bygglov, enkel, oisolerad industrihall för ouppvärmt lager, 1000 m², planenligt inom dp.

52 484 kr

Anmälan, uppförande av lovbefriad komplementbyggnad max 25 m²
(ej bostad)

3 055 kr

Anmälan, lovbefriad tillbyggnad av bostadshus, max 15 m²

2 600 kr

Nybyggnadskarta, villatomt

6 244 kr

Kommunicering med berörda sakägare vid planavvikelse m.m. 
1 utskick till 12 personer

2 838 kr

Planbesked, ändring av markanvändning

9 460 - 18 920 kr


Sidan uppdaterades 2020-03-26