Hässleholms kommun

Vanliga frågor om bygglov

Vad kostar det att söka bygglov, hur lång tid tar det och går det att ändra sig efter ett beviljat lov?

Här hittar du svaren

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna som rör bygglov. Vinkla ut rubrikerna nedan.

Om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område regleras din rätt att bygga i en detaljplan.

Detaljplanekartan Länk till annan webbplats.


I denna karta kan du söka upp din fastighet och se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanelagt område samt ta fram gällande detaljplan för just din fastighet.

 

Om du bor utanför detaljplanerat område finns det inga bestämmelser i detaljplan, men fornlämningar, strandskydd, skyddsvärda områden och annat kan påverka. Kontakta bygglovsavdelningen för att få veta vad som gäller.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

Ja, det gör det.

Kostnaden beror på vad du vill göra och vilka handläggningsåtgärder som måste göras.

Om ditt förslag exempelvis avviker från detaljplan eller innebär att dina grannar måste höras blir kostnaden högre.

Det är kommunfullmäktige i Hässleholms kommun som beslutat om taxan.

Exempel på Avgifter och taxor 2024

Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas inom 10 veckor räknat från den dag då din ansökan bedöms vara komplett.

 

För att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt är det viktigt att du noga kontrollerar att samtliga ritningar och beskrivningar som behövs för prövningen finns med i ansökan. Ritningarna ska innehålla de uppgifter som behövs (se exempelritningar under den åtgärd du vill göra). Måtten du angett ska vara korrekta och det ska tydligt framgå vilken åtgärd det är som ska prövas.

Tänk på att din ansökan ska kunna läsas och förstås av samtliga berörda grannar som oftast inte alls är kunniga i att tolka ritningar. Var gärna överdrivet tydlig för att undvika missförstånd.

Nej. Det du har angett i din ansökan och som du fått lov och startbesked för, är det som ska uppföras på den angivna platsen. Beslut om lov vinner laga kraft fem veckor efter beslutet har fattats, under förutsättning att ingen överklagar.

 

Det finns inget sätt att i efterhand ändra ansökan utan då krävs en ny prövning, ett nytt beslut och en ny tid för berörda att överklaga. Detta kan verka onödigt men det är enda sättet att säkerställa att du kan genomföra ditt projekt utan risk för att du tvingas riva allt som inte stämmer med beviljat lov.

Om din ansökan avviker från gällande detaljplan eller om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, får berörda grannar och sakägare möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Grannar har ingen vetorätt utan endast rätt att lämna synpunkter som miljö- och stadsbyggnadsnämnden har som underlag för sitt beslut. Grannes synpunkt skickas för kännedom till dig som sökande. Du kan då välja att ändra din ansökan eller skriftligen bemöta synpunkterna innan vi tar beslut i ärendet.

Om nämnden beslutar att ge lov har grannar rätt att överklaga beslutet. Om nämnden istället beslutar att avslå din ansökan har du rätt att överklaga och få ditt ärende prövat av länsstyrelsen och i nästa instans, mark och miljödomstolen.

Det beror på vad du ansöker om, men för nybyggnad och tillbyggnader krävs:

 • En korrekt ifylld ansökningsblankett.
 • En situationsplan där det framgår vilken byggnad eller del av byggnad ansökan avser.
 • Fyra fasadritningar som visar alla utvändiga förändringar och markens nivå. Om markens nivå ändras så ska både ny och befintlig marknivå redovisas i fasaderna.
 • En planritning för varje våningsplan som påverkas av åtgärden. I planritningen ska fast inredning visas och det ska gå att utläsa vad som är nya och befintliga väggar.
 • Ange i text varje utrymmes tänkta användning (till exempel kök, vardagsrum och förråd).
 • Minst en sektion som schematiskt visar hur byggnaden ska konstrueras. Oftast visar en sektion om grunden ska utgöras av betongplatta på mark eller källare, invändig rumshöjd och på vilket sätt takstolen ska konstrueras.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det varken bygglov eller bygganmälan för att färga om en byggnad. Observera att undantaget från lovplikten endast gäller under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

 

Är ditt hus en del av ett gruppbebyggt område krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

 

Är din fastighet utpekad eller ligger inom ett område som är utpekat som bevarandevärt i detaljplan så är alla underhållsarbeten (även målning) anmälningspliktiga och det krävs då ett startbesked innan de får påbörjas.

 

Är du osäker på vad som gäller för just ditt hus är du välkommen att ringa Kontaktcenter.

Telefon: 0451-26 70 00

Fick du inte svar på dina frågor?

Ring oss eller besök oss på Stadshuset under våra öppettider.

Öppettider vecka 19 / 2024

 • måndag 6/05 10.00–12.00
 • tisdag 7/05 14.00–16.00
 • onsdag 8/05 Stängt
 • torsdag 9/05 14.00–16.00
 • fredag 10/05 10.00–12.00
 • lördag 11/05 Stängt
 • söndag 12/05 Stängt

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: