Hässleholms kommun

Vankiva täkt (Svevia AV)- sevesoanläggning - sevesoanläggning

Svevia ABs bergstäktområde ligger i Vankiva, ungefär 2 km nordväst om Hässleholm. De kemikalier som används är drivmedel och oljor i olika former. 

Svevia AB

Platschef:Joakim Karlsson
Adress:Box 4018, 171 04 Solna
Telefon:
072-21 75 27

Fastigheter och anläggning

Bergtäkt inom fastigheterna Vankiva 5:12, 5:19 och 3:6 i Hässleholms kommun, Skåne län.

Täktområdet ligger i Vankiva, ca 2 km nordväst om Hässleholm.

Avståndet till närmsta hus är ca 200 m från brytningsområdet. Avståndet till närmsta sprängning blir ca 250 m då ytterkanterna av bergtäkten består av transportväg där normal produktionssprängning.

Verksamheten

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering och transporter till och från täkten. Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området. Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor.

Kemikalier och risker

De kemikalier som används är drivmedel och oljor i olika former. En specifik kemikalieförteckning över dessa finns för respektive täkt.

Sprängmedel innehåller kväve och mängden sprängmedel som går åt beror på årsproduktionen i täkten. Sprängmedelsrester kan ge läckage av kväve. Vid sprängning ovan jord förgasas normalt mer än 99 procent av sprängämnet.

I samband med att sprängmedel pumpas ner i borrhålet kan det förekomma spill om man är oförsiktig när laddslangen flyttas från hål till hål. Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som skär genom borrhålen.

Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Detta förekommer dock sällan och inför varje sprängning upprättas en sprängplan.

Sprängarbasen ser till att sprängplanen efterföljs och att säkerheten vid sprängningen uppfyller gällande lagkrav. Den största källan till kvävespridning i samband med sprängning är en ovarsam hantering av i första hand bulksprängmedel. En god hantering och god yrkeskunskap utgör det bästa skyddet för att hindra ett kvävetillskott till miljön.

Ämnet transporteras till täkten i separata tankar och är en stabil förening som blir explosiv först när den blandats och apterats, vilket gör att det är låg risk för oavsiktlig detonering. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, utan transporteras till täkten i samband med sprängningen.

Vid större spill eller utsläpp kan mark och ytvatten påverkas negativt (av exempelvis kväve och petroleumprodukter). Exempelvis kan ett utsläpp i vattentäkt, bäck eller dike skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

Hur du varnas och vad kan du göra då

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på radion för mer information. Du kan också få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen. Vänd dig till Länsstyrelsen för att ta få veta när den senaste tillsynen gjordes.

Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: